English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésekrõl

 

A képviselõ-testület novemberi és decemberi ülésén elhangzottakról alább olvashatnak tudósítást.

 

A november 20. ülésrõl

A 2012. III. negyedéves gazdálkodásról

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta az önkormányzat 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

 

2013. évi költségvetési koncepció elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete megtárgyalta a 2013. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt elfogadta.

 

Közmeghallgatás anyagának elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a 2012. évi közmeghallgatás anyagát elfogadta.

 

Kisléptékû településfejlesztés

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091 azonosító számú "Kisléptékû településfejlesztés Onga nagyközségben" címû projekt keretében megvalósuló beruházás mûszaki ellenõri feladatai elvégzésére a Kovács Zoltán Mérnökiroda Mûszaki Tanácsadó Bt. (3561 Felsõzsolca, Kõrösi Csoma Sándor u. 7.) által benyújtott legkedvezõbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár:1.481.000 Ft+399.870 FtÁFA =1.880.870 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott ajánlatot fogadta el. A vállalási ár:393.700 Ft+106.299 FtÁFA =499.999 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a kötelezõ projektszintû könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok elvégzésére a Dr. Viszoki Gábor kamarai tag könyvvizsgáló (3535 Miskolc, Tapolcarét u. 2.) által benyújtott ajánlatot fogadta el. A vállalási ár:370.00 Ft+99.900 FtÁFA =469.900 Ft.

A projekt támogatási szerzõdése alapján az elszámolható költségek vonatkozásában 95%-os támogatásban részesül. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a 3/2012. (I. 13.) számú képviselõ-testületi határozatában a megvalósításhoz szükséges önerõt a költségvetése terhére biztosította.

 

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán

Szociális szolgáltatások fejlesztése is szóba került (Fotó: Farkas Gábor)Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-4.2.1/A-11-2011-0028 azonosító számú "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán" címû projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértõi tevékenység elvégzésére a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott ajánlatot fogadta el. A vállalási ár:760.000 Ft+205.200 FtÁFA =965.200 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a projektmenedzsmenti tevékenység vonatkozásában a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott legkedvezõbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár:1.521.000 Ft+410.670 FtÁFA =1.931.670 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a projekt megvalósításához szükséges mûszaki ellenõri tevékenység elvégzésére a Kovács Zoltán Mérnökiroda Mûszaki Tanácsadó Bt. (3561 Felsõzsolca, Kõrösi Csoma Sándor u. 7.) által benyújtott legkedvezõbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár:1.521.000 Ft+410.670 FtÁFA =1.931.670 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére az Intermezzo Bt. (3534 Miskolc, Köztársaság u. 62.) által benyújtott ajánlatot fogadta el. A vállalási ár:760.000 Ft+205.200 FtÁFA =965.200 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a kötelezõ projektszintû könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok elvégzésére a Homor József egyéni vállalkozó (3530 Miskolc, Petõfi u. 2. 2/2) által benyújtott ajánlatot fogadta el. A vállalási ár:380.000 Ft+102.600 FtÁFA =482.600 Ft.

A projekt támogatási szerzõdése alapján az elszámolható költségek vonatkozásában 95%-os támogatásban részesül. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a 2/2012. (I. 9.) számú képviselõ-testületi határozatában a megvalósításhoz szükséges önerõt a költségvetése terhére biztosította.

 

Közúthálózat helyreállítása és fejlesztése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047 azonosító számú "Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése" címû projekt építési munkáinak mûszaki ellenõrzési feladatai ellátásra 96/2012. (IX. 18.) sz. képviselõ-testületi határozatával a Független Építõmérnök Iroda Kft. (3561 Felsõzsolca, Bolyai János u. 2.) által benyújtott legkedvezõbb ajánlatot fogadta el. A Független Építõmérnök Iroda Kft. a feladat ellátás vonatkozásában 2012. október 31-én aláírásra került szerzõdés módosítását kezdeményezte a szerzõdõ fél TECHNI-TONN Kft-re (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 82, telephely: 3561 Felsõzsolca, Ipari Park Bódva út 7.) történõ módosításával. A változás következtében a szerzõdés egyéb feltételei nem változnak. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testület hozzájárult a megkötött vállalkozási szerzõdés módosításához.

 

2013. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta az önkormányzat 2013. évi belsõ ellenõrzési tervét.

 

Szociális feladatok ellátására gesztor önkormányzat

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete kifejezte azon szándékát, hogy "gesztor önkormányzatként" társulás keretében továbbra is ellátja az önkormányzati feladatok közül a szociális és gyermekjóléti alapellátások: házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat feladatokat, Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bõcs, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Felsõzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyõr, Onga, Répáshuta, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópálfala és Sajópetri települések bevonásával, abban az esetben, ha a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény szerint annak fedezete központi forrásból biztosított. Továbbá "gesztor önkormányzatként" megfelel a feladatellátáshoz, normatíva igényléshez szükséges jogszabályi feltételeknek, és 2013. június 30-ig a szolgáltatást fenntartja.

 

Társulási tagságával kapcsolatos szándéknyilatkozat

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete kifejezte azon szándékát, hogy nem kíván tagja maradni az átalakított Miskolc Kistérség Többcélú Társulásnak, és abból kiválni szándékozik. Tudomásul veszi, hogy a kiválásig minden olyan jog megilleti, és minden kötelezettség terheli, amit a társulási megállapodás tartalmaz.

 

Lekötött betét pénzeszköz felszabadítása

Onga Nagyközség Képviselõ-testülete nyilatkozott arról, hogy a VOLKSBANK Zrt.-nél (3525 Miskolc, Városház tér 9.) "Onga2033"elnevezésû kötvénykibocsátásból lekötött betétben elhelyezett 45.733.773.-Ft. összeget felszabadítsa. Ezen összeg az önkormányzat futó pályázatainak önrészét és az önkormányzat alulfinanszírozása miatt kialakult súlyos likviditási nehézségeit fedezi. A képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VOLKSBANK Zrt. pénzintézet felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Kisléptékû településfejlesztés

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó "Kisléptékû településfejlesztés Onga nagyközségben" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a Cser-Komkra Kft. (3786 Hegymeg, Kossuth L. u. 1.) ajánlattevõ által benyújtott összességében legelõnyösebb ajánlatát fogadta el. A vállalási ár:67.518.995 Ft+18.230.129 FtÁFA =85.749.124 Ft. A második legkedvezõbb ajánlatot a Borsod-Bau 2000 Kft. (3780 Edelény, Tompa Mihály út 0345/33. hrsz.) tette, az ellenszolgáltatás összege:69.281.893 Ft+ ÁFA =87.988.004 Ft.

A projekt támogatási szerzõdése alapján az elszámolható költségek vonatkozásában 95%-os támogatásban részesül. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a 3/2012. (I. 13.) számú képviselõ-testületi határozatában a megvalósításhoz szükséges önerõt a költségvetése terhére biztosította.

 

Iskolaszék tagjának delegálása

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Iskolaszékének tagjává az önkormányzat képviselõ-testületébõl Rózsa László képviselõt delegálta 2012. november 20-tól.

 

Sportegyesület támogatási összegének kiegészítése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az Onga Nagyközségi Sport Egyesület 2012. évi támogatását 1,2 millió forinttal kiegészítette.

 

December 11. ülésrõl 

 

A köztisztviselõi teljesítménykövetelmények

A köztisztviselõi teljesítménykövetelmények alapját képezõ célokat az alábbiak szerint állapította meg az önkormányzat:

- Képviselõ-testületi ülések szakmai, igazgatási és jogi elõkészítése, a lebonyolítás feltételeinek biztosítása.

- A polgármester, illetõleg a jegyzõ feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási ügyek elõkészítése.

- A Kttv.- bõl eredõ feladatok ellátása.

- Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása.

- Onga Nagyközség Önkormányzata fizetési kötelezettségeinek rendszeres, határidõben történõ teljesítése, a költségvetés pénzügyi egyensúlyának biztosításához szükséges feladatok ellátása.

 

Esélyegyenlõségi program elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete Onga nagyközség esélyegyenlõségi programját megtárgyalta és elfogadta.

 

Földterületek, ingatlanok haszonbérbeadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete Farkas László, Onga, Munkácsy M. u. 18. szám alatti lakos részére az 1/1 arányban az önkormányzat tulajdonát képezõ földterületeket adott bérbe 20 évre: szántó 60.-Ft/Ak/év, legelõ 30.-Ft/Ak/év, erdõ 100.-Ft/Ak/év, haszonbérleti díjért 2033.12.31-ig.

 

Rendeletetek hatályon kívül helyezése

A törvényi változásoknak megfelelõen az önkormányzat az állattartási rendeletét és a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásával érintett egyes helyi önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte.

 

Iskola átadása

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétõl fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon mûködését a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján benyújtott kérelmét fenntartva vállalta. Onga Nagyközség Önkormányzata vállalta, hogy 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti idõszakra 1406 ezer Ft/hó összegû hozzájárulást fizet.

 

Várossá nyilvánítás kezdeményezése

Városias jellegû Fõtér (Fotó: Buzás Márta)Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete kezdeményezte Onga nagyközség várossá nyilvánítását. A képviselõ-testület úgy ítélte meg, hogy a városi cím használatát fejlettsége indokolja, az alapvetõ feltételekkel rendelkezik.

 

 

 

Közúthálózat helyreállítása és fejlesztése

Tavasz folyamán megújul a Csokonai utca burkolata (Fotó: Pénzeli Tímea)Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047 azonosító számú "Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése" címû projekt megvalósításához kapcsolódó kötelezõ projektszintû könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére Bohus Zsolt bejegyzett könyvvizsgáló (3533 Miskolc, Árvíz u. 9.) által benyújtott ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 292.500 Ft + 78.975 Ft ÁFA = 371.475 Ft. A pályázat a projekt támogatási szerzõdése értelmében az elszámolható költségek vonatkozásában 94,9 %-os támogatásban részesül. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a 89/2012. (VIII. 21.) számú képviselõ-testületi határozatában a megvalósításhoz szükséges önerõt a költségvetése terhére biztosította.

 

Oktatási intézmények fejlesztése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt "Oktatási intézmények fejlesztése" ÉMOP-4.3.1/A-12 program keretében megvalósítandó "Évszakoktól független mindennapos testnevelés órák megtartásához szükséges komplex infrastrukturális feltételrendszer kialakítása az ongai Görgey Artúr Általános Iskolában" pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott ajánlatot elfogadta. A vállalási ár: 787.400 Ft + 212.598 Ft ÁFA = 999.998 Ft.

 

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025222

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...