English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Közmeghallgatás

 

Polgármesteri tájékoztató (Fotó: Farkas Gábor)December 11-én került sor a szokásos évi közmeghallgatásra településünkön. Ongán a mûvelõdési házban 17, míg Ócsanáloson a közösségi házban 19 órától tehették fel településünk elöljáróinak kérdéseiket, észrevételeiket a lakosok. Ongán ez a szokásoknak megfelelõen rövidebb ideig tartott, míg Ócsanáloson egy kicsit feszültebb hangulatban zajlott a meghallgatás, és hosszabban válaszolt polgármester úr és jegyzõ asszony a felvetett kérdésekre.

 

A közmeghallgatáson a polgármesteri tájékoztatót az Ongai Kulturális Egyesület által készített fotómontázsból készült film illusztrálta, a hagyományoknak megfelelõen az idén is kézzelfoghatóvá, láthatóvá téve az elmúlt egy év legfontosabb történéseit. A filmet újságunk hasábjain most sem tudjuk közzétenni, de a fotókhoz kapcsolódó szöveg megismerése minden érdeklõdõ számára az alábbiakban hozzáférhetõ.

 

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK!

A következõ néhány percben képes beszámolót láthatnak és hallhatnak képviselõ-testületünk, önkormányzatunk 2012. évi tevékenységérõl, munkájáról, településünk fejlesztésérõl, elért eredményeinkrõl, gondjainkról, terveinkrõl.

 

INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN:

A településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken tárgyú projekt keretében sor kerül az árvízi káreseménnyel érintett önkormányzati tulajdonú közutak helyreállítására, fejlesztésére, az érintett utak mellett csapadékvíz elvezetõ csatornák kiépítésére, közel 74 millió forint értékben.

 

A 94 millió forint összköltségû, kisléptékû településfejlesztési pályázatunk is sikerrel járt, így Onga legújabb településrészén négy utca: a Csokonai, a Mészáros Lázár utak egy részének szilárd burkolattal történõ ellátása valamint a Nádas és Kölcsey utcák útburkolatának felújítása, és a hozzá tartozó járdák megépítése valósul meg, tervszerint jövõ év elejére.

 

Hozzászólás a közmeghallgatáson (Fotó: Farkas Gábor)2012 nyarán és õszén teljes felújításra került a településünk belterületét is érintõ, 3701-es jelû, Onga-Szikszó összekötõ út (a sorompótól egészen a M3-as útig terjedõ közel 6 km-es útszakasz). A burkolat felújítás és-megerõsítés mellett megújultak a buszmegállók, a szakemberek kiszélesítették az úton található hidat, rendezték és kitisztították az árkokat, átereszeket, valamint helyreállították az útszelvényeket is. Ez a felújítás már évek óta húzódott a szinte állandósulni látszó vis maior helyzetek miatt.

A lakosság kérésének megfelelõen a Rákóczi utcán fekvõ rendõröket helyeztünk el, további igények esetén a veszélyes belterületi útszakaszokon a fejlesztést folytatjuk.

A fõtéren forgalomszabályozásokra fog sor kerülni: úgymint körforgalom kialakítása, buszmegálló áthelyezése.

 

FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:

Nagyközségünkben, mind a mai napig az önkormányzat a legnagyobb munkaadó. Az önkormányzat költségvetési szerveinél 18 fõ köztisztviselõ, 99 fõ közalkalmazott, 6 fõ munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállaló áll alkalmazásban. 143 fõt nem állandó jelleggel, különbözõ idõtartamig, mint közfoglalkoztatottat alkalmazunk, mely létszámból 80 fõ a START munkaprogram keretében került foglalkoztatásra. Munkájuk eredménye: közterületeink rendezettsége, tisztasága, szépsége.

 

Az értékteremtõ közfoglalkoztatás színtere tovább bõvül az önkormányzati felzárkóztatást célzó pályázat segítségével, melynek keretében a települési utak minõségének javításához, kátyúzásához szükséges eszközök beszerzése valósul meg.

 

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS TERÜLETÉN:

Az I. számú Arany János utcai orvosi rendelõ egészségházzá történõ átalakítására 2012. év végén pályázatot kívánunk benyújtani. A jelenlegi háziorvosi és gyermekorvosi ellátás, valamint a várandós-tanácsadás és a védõnõi szolgálat egy épületben kerül elhelyezésre. Idõben elkülönítetten nõgyógyászati szakrendelésre is lehetõség nyílik. Az épület felsõ szintjére kislabor, ultrahang, valamint betegirányító központ, házi beteggondozó és mentálhigiéniás tanácsadó kerül. Mindezek mellett a tetõtérben fizikoterápia, masszázs és csoportos gyógytorna igénybevételére nyílik lehetõség.

 

A Szociális Szolgáltató Központunk integrált szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézmény.

 

Önkormányzatunk a Szociális Szolgáltató Központ intézménye keretében a szociális alapszolgáltatások körében kötelezõ és önként vállalt feladatokat is ellát. Onga közigazgatási területén a kötelezõ szociális alapszolgáltatási feladatok a következõk: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, idõsek klubja.

 

Önként vállalt feladatként a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 3. számú Szakmai Központjaként intézményünk "Intézményfenntartó Társulás" formájában 18 települést érintõen biztosítja a szociális alapellátások széles körét, melyek a következõk: családsegítés, melynek ellátási területe 2 település, gyermekjóléti szolgálat, ellátási területe szintén 2 település, házi segítségnyújtás 11 és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 12 településen, támogató szolgálat mûködtetése 12 településen, Fogyatékosok Nappali Intézményének mûködtetése és szociális intézményen belüli foglalkoztatás ellátása a Miskolci kistérség 40 településén.

 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy szociális intézményhálózatunk túlnõtt Onga nagyközség ellátási körzetén, és jelentõs térségi-mikrokörzeti feladatokat lát el.

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán címû pályázatunkat támogatásra érdemesnek minõsítették, 96,5 millió forintból a Szociális Szolgáltató Központ 2 régi épületének teljes felújítása valósul meg. Jelen pályázati forrás elnyerése hozzájárul a minden igényt kielégítõ, jogszabályi elõírásoknak megfelelõ akadálymentes intézményi környezet kialakításához.

 

AZ OKTATÁS TERÜLETÉN:

2012 novemberében "Évszakoktól független mindennapos testnevelés órák megtartásához szükséges komplex infrastrukturális feltételrendszer kialakítása az ongai Görgey Artúr Általános Iskolában" címmel 390 millió forint összköltségû pályázat benyújtása mellett döntött önkormányzatunk, melynek célja az iskola 2. sz. lapos tetõs épületének korszerûsítése, akadálymentesítése. Az épület elavult nyílászáró szerkezetei korszerû, mûanyag nyílászárókra történõ cseréjével egyidejûleg a külsõ homlokzat utólagos hõszigetelést kap, továbbá a tetõszerkezet új hõ- és vízszigetelése is megvalósul.

 

Megvalósul továbbá az iskola alkalmassá tétele a mindennapos testnevelés bevezetésére, új, akadálymentes tornaterem építésével, sporteszközök beszerzésével. Amennyiben a projekt támogatást nyer, úgy a meglévõ lapos tetõs, 1980-ban épült általános iskola tornaterme kiváltásra kerülne egy 30x45 m alapterületû új tornacsarnokkal és az ennek kiszolgálásához szükséges tornatermi öltözõkkel, edzõteremmel és egyéb helyiségekkel.

 

2006. szeptember 1-tõl Onga nagyközségben gimnáziumi oktatás folyik.

2013. január 1-jétõl az óvodák kivételével állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények. Az állami irányítás, fenntartás alapvetõen szakmai irányítást jelent, az iskolákban az oktatás zavartalanul folyik majd tovább a január elsejei fenntartóváltást követõen is. Az iskola az állami fenntartás mellett is a helyi közösségé marad, mivel továbbra is az önkormányzatok lesznek a közneveléshez kapcsolódó ingó és ingatlanvagyon tulajdonosai.

 

A KULTÚRA TERÜLETÉN:

A Csokonai Vitéz Mihály Mûvelõdési Ház és Könyvtárban közmegelégedésre mûködik a TELEHÁZ és az eMagyarország pont.

 

A könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott az országos "Márai" programhoz, aminek keretén belül összesen 400.000 Ft értékben vásárolhattunk szak és szépirodalmi könyveket és az Országos Könyvtári Napokhoz, aminek keretében elõadásokat, rendezvényeket szerveztünk.

 

A kultúrház fénytechnikai felszereléssel bõvül, a 268.000 Ft-os támogatás segítségével a színpad megvilágítása újulhat meg.

 

2012 januárjában az Ongai Kulturális Egyesület szervezésében megrendeztük, a III. Ongai Regionális Pálinkaversenyt és Fesztivált, amely országos hírû rendezvénnyé nõtte ki magát.

 

Ápoljuk hagyományainkat, megrendezzük a nõnapot, az Idõsek Hetét, az Ongai Kulturális Napokat és a szüreti felvonulást, 2012-ben két alkalommal baba-holmi börze is megrendezésre került.

 

A Szülõi Munkaközösség tagjaiból alakult felnõtt hagyományõrzõ tánccsoport szervezésében családi táncház és népi játszóház rendezvényt tartottunk.

Falumúzeumunk filagóriával és külsõ vizesblokkal bõvült.

 

A Berzsenyi Dániel utcai fasorban a Trianoni emlékmû szomszédságában Csokonai Vitéz Mihály mellszobrát kívánjuk felállítani.

 

A SPORT TERÜLETÉN:

Sportegyesületünk labdarúgó és asztalitenisz szakosztálya továbbra is eredményesen mûködik. Folyamatban van a sportpályánk teljes rekonstrukciója annak érdekében, hogy mind a sportolók, mind a nézõk minél komfortosabban érezhessék magukat sporttelepünkön. A sportegyesület sikeresen pályázott és 2 millió forint TAO-s támogatást nyert, melyet eszközvásárlásra kívánnak fordítani.

 

Az önkormányzat a települési sportélet fejlesztéséhez, a sportöltözõ felújításához, bõvítéséhez 17,9 millió forint pályázati támogatást nyert.

 

A KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:

Településünk a Felsõzsolcai Rendõrõrs illetékességi területéhez tartozik, a lakosság biztonságérzetének növelése és a jogellenes cselekmények visszaszorítása, megelõzése érdekében Ongán, több alkalommal fokozott ellenõrzést tartanak.

 

Településünkön térfigyelõ kamerarendszert építettünk ki, amely nagymértékben szolgálja a bûnmegelõzést és a felderítést egyaránt.

 

Onga közbiztonsági helyzetének értékelésekor elengedhetetlen megjegyezni az Ongai Polgárõr Egyesület eredményes mûködését. A polgárõrség munkáját a pályázati úton nyert járõrautó segíti.

 

NAGYKÖZSÉGÜNK ARCULATA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN:

Folyamatosan gondozzuk, parkosítjuk, szépítjük, virágosítjuk nagyközségünk köztereit.

A vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatás jogcímén 5 millió 406 ezer forintot nyert önkormányzatunk Onga egyik legfõbb nevezetessége, az országos védelem alatt álló református templom kertjének felújítására. E projekt során a templomkert kialakítása történik meg a jelenlegi fák megtartásával, új dísznövények telepítésével. Nagyközségünk öt frekventált pontján elhelyezünk egy-egy településünket bemutató térképes turisztikai-idegenforgalmi információs táblát.

 

A településünk határában lévõ tavak ismert horgászvizek, amelyek nemcsak helyi, hanem térségi vonzerõvel is rendelkeznek.

 

KEOP pályázatunk keretében - közel 878 millió forintos támogatással - a jogszabályban meghatározott méretekkel és magassági biztonsággal kiépített árvízvédelmi mû létesül az árvizekkel erõteljesen veszélyeztetett Ócsanálos településrész belterületének védelme érdekében. A projekt megvalósítása 2013. év elején kezdõdik el.

 

A gát megépítésével végleg, vagy legalábbis hosszú évekre elfelejthetjük az árvízi védekezéssel kapcsolatos anyagi és fizikai terheket és a területen élõ lakosság életében is beköszönt a várva-várt nyugalom.

 

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK!

Örömmel jelentem be, hogy a kormány történelmi léptékû döntést hozott azzal, hogy az ötezres lélekszámnál kisebb települések adósságát még idén teljes mértékben átvállalja. Az adósságrendezés célja, hogy az állam az önkormányzatok hitelállományának teljes vagy részleges átvállalásával gazdasági stabilitást biztosítson. Az állam ezzel a lépéssel nem csupán az önkormányzatoknak nyújt mentõövet, hanem a településeken élõ embereknek is, hiszen az önkormányzati feladatok ellátása közvetlenül érinti a lakosság mindennapi életét.

 

Eredményeink túlnyomó többsége a sikeres pályázati munkának köszönhetõ.

A 2012-ben élõ, 15 pályázatunkból 10 pályázat nyert, összesen 1.173.606.000 Ft értékben. Három pályázatunk támogatói döntésre vár, ezek értéke 544.800.000 Ft, kettõ darab pályázatunk sajnos nem volt sikeres, ezek értéke 105.200.000 Ft. 

 

2012-ben településünk ismételten pályázott a városi címre. Nem vigasztal minket, hogy valamennyi pályázó település pályázata elutasításra került. A jelenlegi politikának az az álláspontja, hogy az önkormányzati és közigazgatási reform megvalósítása után pályázhatunk újra új feltételekkel.

 

Természetesen pályázni is fogunk, ehhez kérem a lakosság és a Tisztelt Falugyûlés támogatását.

 

Úgy gondolom, hogy az ország helyzete és a gazdasági világválság ellenére nagyközségünk fejlõdése nem állt meg. Az elmondottak alapján bizakodva tekintünk a jövõbe, bízunk abba, hogy lakosságunk életkörülményei úgy alakulnak, ahogy azt szeretnék, és bízunk abban is, hogy Onga törekvését a várossá válás tekintetében siker koronázza.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

 

- Madzin Tibor polgármester -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1023767

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...