English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésrõl

 

Az önkormányzat augusztus 21-én tartotta soron következõ ülését. Alább az ülésen elhangzottakról tudósítunk.

 

2012. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta Onga Nagyközség Önkormányzatának 2012. I. félévi gazdálkodásának értékelését.

 

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2012. január 1. és június 30. között pótelõirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek elõirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 78.082 E Ft-tal, költségvetési kiadását 78.082 E Ft-tal módosította, és az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési bevételét 1.361.973 E Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 1.361.973 E Ft-ban állapította meg.

A kiadási fõösszegen belül a módosított kiemelt elõirányzatokat

 

               734.803 E Ft

Mûködési költségvetés módosított kiadásai

311.520   E Ft

Személyi juttatások

               81.242   E Ft

Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó

              141.125  E Ft

Dologi kiadások

E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

E Ft

Egyéb mûködési célú kiadások

E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

                   135.399 E Ft

Szociális, rászorultság jellegû ellátások

E Ft

Mûködési célú pénzmaradvány átadás

                    56.999  E Ft 

Mûködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

                     2.518 E Ft

Mûködési célú támogatásértékû kiadás

                                E Ft

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

                       6.000 E Ft

Kamatkiadások

E Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások

               542.886 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

                  462.322  E Ft

Intézményi beruházási kiadások

                     80.564 E Ft

Felújítások

E Ft

Lakástámogatás

E Ft

Lakásépítés

E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

                                 E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

                                 E Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

                                 E Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

                                 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

                                 E Ft

Felhalmozási célú támogatásértékû kiadás

                                 E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

                 21.000 E Ft

Kölcsön

                     63.284 E Ft

Tartalék

E Ft

Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele

  E Ft

Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

 28.429 E Ft

Intézmény mûködési bevétel

                   223.390 E Ft

Önkormányzat sajátos mûködési bevétel

                       1.000 E Ft

Felhalmozási és tõkejellegû bevétel

                   426.765 E Ft

Támogatások, kiegészítések

                   586.088 E Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök

                       1.000 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

                          100 E Ft

Tám.,kölcs.visszatérülés igénybevét.értékpapír bev.

                     31.259 E Ft

Finanszírozási bevételek

                     63.942 E Ft

Elõzõ évi pénzmaradvány

E Ft

Forráshiány

jogcímenkénti megoszlásban állapította meg.

 

Sportegyesület beszámolójának elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta a sportegyesület 2011. évi mûködésérõl, a 2011/2012 bajnoki évben elért eredményekrõl szóló beszámolóját.

 

Mûvelõdési ház és a könyvtár tevékenységérõl

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta a Csokonai Vitéz Mihály Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2011. évi közmûvelõdési munkájáról szóló beszámolót.

 

Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosításáról

Onga Nagyközség Képviselõ-testülete elfogadta Onga Nagyközség Polgármesteri Hivatalának módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

 

A mûvészeti oktatásért fizetendõ térítési díjakról

Az önkormányzati alapfokú mûvészeti oktatásért fizetendõ térítési díjak összege a 2012/2013. tanévben zenemûvészeti ágban: 10.000 Ft, egyéb mûvészeti ágakban: 8.000 Ft összegben került megállapításra.

 

Óvoda tanuló csoportjainak meghatározása

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az ongai Bársonyos Napközi Otthonos Óvodában a 2012/2013. nevelési évben indítható csoportjait az óvodai képzésben 6 csoportban, a pedagógus létszámot 13 fõben, a technikai dolgozói létszámot 8 fõben határozta meg.

 

Az általános iskola tanuló csoportjairól

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az ongai Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményében a 2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportjait az általános iskolai képzésben az alábbiakban határozta meg: 1–4. évfolyam (iskolaotthonos osztályok) 8 tanulócsoport, 5–8. évfolyam 9 tanulócsoport, szakértõi szakvélemény alapján szegregáltan nevelhetõ tanulók számára 1 alsó és 1 felsõ tagozatos összevont tanulócsoport. A foglalkoztatott vezetõk és alkalmazottak létszámát az alábbiakban határozta meg: pedagógus létszám 36 fõ (3 vezetõ és 33 beosztott pedagógus), míg a technikai dolgozói létszám 8 fõ.

 

Óvodai feladatellátási helyek felvételi körzetének meghatározása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete Onga Nagyközségben az óvodai feladatellátási helyek felvételi körzetét 2012. szeptember 1-tõl az alábbiak szerint határozta meg.

 

1. Feladatellátási hely neve: Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda. Feladatellátási hely címe: Onga, Hunyadi u. 43. sz.

Felvételi körzet:

ALKOTMÁNY UTCA (teljes közterület), BALATON UTCA (teljes közterület), BEM APÓ UTCA (teljes közterület), BERZSENYI DÁNIEL UTCA (páros oldal), CIMBALMOS UTCA (teljes közterület), CSOKONAI UTCA(teljes közterület), DÓZSA GYÖRGY UTCA (páratlan oldal), FELSZABADULÁS UTCA (teljes közterület), GÖRGEY ARTÚR UTCA (teljes közterület) GYÖNGYVIRÁG UTCA (teljes közterület), HEGEDÛ UTCA (teljes közterület), HUNYADI UTCA (teljes közterület), JÓZSEF ATTILA UTCA (teljes közterület), KÖLCSEY FERENC UTCA (teljes közterület), LÉVAY JÓZSEF UTCA (teljes közterület), MAJOR UTCA (teljes közterület), MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA (teljes közterület), MUSKÁTLI UTCA (teljes közterület), NÁDAS UTCA (teljes közterület), NAGY LAJOS KIRÁLY UTCA (teljes közterület), NEFELEJCS UTCA (teljes közterület), RÁKÓCZI UTCA (teljes közterület), RÓZSA FERENC UTCA (teljes közterület),RÓZSA UTCA (teljes közterület), SZÉCHENYI UTCA (teljes közterület)           SZEGFÛ UTCA (teljes közterület).

 

2. Feladatellátási hely neve: Arany János úti Tagóvoda. Feladatellátási hely címe: Onga, Arany János u. 14.

Felvételi körzet:

193. ÕRHÁZ (teljes közterület), ADY ENDRE UTCA (teljes közterület), AKÁC UTCA (teljes közterület), ÁLLOMÁS UTCA (teljes közterület), ARANY JÁNOS UTCA (teljes közterület), ÁRPÁD UTCA (teljes közterület), ATTILA UTCA (teljes közterület), BARTÓK BÉLA UTCA (teljes közterület), BERZSENYI DÁNIEL UTCA (páratlan oldal), BETHLEN UTCA (teljes közterület), BEZERÉDI UTCA (teljes közterület), BOGSIN TANYA (teljes közterület), DANKÓ PISTA UTCA (teljes közterület), DARVAS UTCA (teljes közterület), DOBI ISTVÁN UTCA (teljes közterület), DÓZSA GYÖRGY UTCA (páros oldal), HEILEIN TANYA (teljes közterület), HERNÁD UTCA (teljes közterület), IFJÚSÁG UTCA (teljes közterület), JUHÁSZ FARM (teljes közterület), KINIZSI PÁL UTCA (teljes közterület), KODÁLY ZOLTÁN UTCA (teljes közterület), KOSSUTH LAJOS UTCA (teljes közterület) LAKATOS FARM (teljes közterület), LAVOTTA UTCA (teljes közterület), LILLA UTCA (teljes közterület), LOVAS FARM (teljes közterület), MADÁCH IMRE UTCA (teljes közterület), MAGTÁR UTCA (teljes közterület), MEZÕ IMRE UTCA (teljes közterület), MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA (teljes közterület), MUNKÁCSY UTCA (teljes közterület), OPRENDEK SÁNDOR UTCA (teljes közterület), PACSIRTA UTCA (teljes közterület), PATAK UTCA (teljes közterület), PETÕFI SÁNDOR UTCA (teljes közterület), PETROVICS FERENC UTCA (teljes közterület), PRÍMÁS UTCA (teljes közterület), RADNÓTI UTCA (teljes közterület), REZEDA UTCA (teljes közterület), RÉT UTCA (teljes közterület), SALLAI UTCA (teljes közterület), TOMPA MIHÁLY UTCA (teljes közterület), TULIPÁN UTCA (teljes közterület), ÚJHÍD UTCA (teljes közterület).

 

Ócsanáloson gyermekorvosi rendelési idõ megszüntetése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta Ócsanálos külterületi lakott helyen a gyermekorvosi rendelési idõ megszüntetését.

 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyása

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodásához szükséges új, 841382 területfejlesztési és területrendezési területi feladatokra – szakfeladat felvételét.

 

„Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése” címû projekt

Onga Nagyközség Önkormányzatának az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése” címû ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047 jelû pályázatát az ÁFA mértékének emelkedése következtében 70.957.784 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélték. A projekt elszámolható összköltsége: 74.692.405 Ft.

A projekt megvalósítási helyszínei, helyrajzi számai:

 

3562 Onga, Akác u. HRSZ 2029, HRSZ 2020, HRSZ 2031

3562 Onga, Újhíd u. HRSZ 2005

3562 Onga, Gyöngyvirág u. HRSZ 146

3562 Onga, Cimbalmos u. HRSZ 41/25, HRSZ: 41/3

3562 Onga, Dankó Pista u. HRSZ 39/38

3562 Onga, Hegedû u. HRSZ 41/14

3562 Onga, Lavotta u. HRSZ 39/6

3562 Onga, Prímás u. HRSZ 39/20

3562 Onga, Major u. HRSZ 41/1

3562 Onga, Rákóczi u. HRSZ 53/1

 

A projekt költségeinek cél és forrás szerinti megoszlása az alábbiak szerint került elfogadásra:

 

Tevékenység

Elszámolható költségek

   

Elõkészítés

Tervezés

3 153 400 Ft

 

Közbeszerzés

1 485 900 Ft

 

Szolgáltatások

Projekt menedzsment

1 485 900 Ft

 

Mûszaki ellenõrzés

1 485 900 Ft

 

Jogi szolgáltatások biztosítása

371 475 Ft

 

Könyvvizsgálat biztosítása

371 475 Ft

 

Nyilvánosság biztosítása

742 950 Ft

 

Építés

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tevékenységek

16 043 910 Ft

 

Belterületi közúthálózat fejlesztése

49 551 495 Ft

 

Összes költség /Összes elszámolható költség

74 692 405 Ft

 

ROP forrásból származó támogatás (94,999999%)

70 957 784 Ft

 

Önerõ (5,000001%)

3 734 621 Ft

 

 

 

A projekt elszámolható összköltsége: 74.692.405 Ft, melybõl a ROP forrásból származó igényelt vissza nem térítendõ támogatás: 70.957.784 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a megvalósításhoz szükséges önerõt, 3.734.621 Ft-ot a 2012. évi költségvetési rendeletének tartaléka terhére biztosítja. A vállalt önerõ forrása: saját forrás.

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatási szerzõdés megkötésétõl számított 18 hónapon belül a beruházást megvalósítja és a támogatással létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a projekt befejezését követõen 5 évig fenntartja.

 

Belterületi közúthálózat helyreállítása és fejlesztése

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047 számú Támogatási Szerzõdés alapján, a „NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft” által megítélt, a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” pályázati rendszer keretében nyert támogatás által megvalósuló beruházás saját forrásának kiegészítésére az EU Önerõ Alapból vissza nem térítendõ támogatást igénylõ pályázat benyújtását elfogadta.

 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése.

A tervezett fejlesztés összköltsége, pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Elszámolható költségek:

2011

2012

Összesen

Tervezés

1 350 000 Ft

1803 400 Ft

3153 400 Ft

ebbõl:

 

 

 

Belterületi közúthálózat fejlesztése

1 350 000 Ft

 

1 350 000 Ft

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tevékenységek

-

1 803 400 Ft

1 803 400 Ft

Közbeszerzés

-

1485 900 Ft

1485 900 Ft

Projekt menedzsment költségei

-

1485 900 Ft

1485 900 Ft

Építési költségek

-

65 595 405 Ft

65 595 405 Ft

ebbõl:

 

 

 

Belterületi közúthálózat fejlesztése

-

49551 495 Ft

49551 495 Ft

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tevékenységek

-

16043 910 Ft

16043 910 Ft

Mûszaki ellenõrzés

-

1485 900 Ft

1485 900 Ft

Nyilvánosság biztosítása

-

742 950 Ft

742 950 Ft

Könyvvizsgálói díjak

-

371 475 Ft

371 475 Ft

Jogi szolgáltatások biztosítása

-

371 475 Ft

371 475 Ft

Beruházás összköltsége:

1350 000 Ft

73342 405 Ft

74692 405 Ft

 

 

 

 

ÉMOP pályázat támogatási szerzõdés szerinti forrásmegosztása:

2011

2012

Összesen

Pályázó pénzbeli hozzájárulása:

67 500 Ft

3 667 121 Ft

3 734 621 Ft

Saját forrás összesen (5,000001%):

67 500 Ft

3 667 121 Ft

3 734 621 Ft

Igényelt támogatás EU ERFA

1 147 500 Ft

62 341 054 Ft

63 488 554Ft

Igényelt támogatás hazai társfinanszírozás:

135 000 Ft

7 334 230 Ft

7 469 230 Ft

Támogatás összesen (94,999999%):

1 282 500 Ft

69 675 284 Ft

70 957 784 Ft

Források összesen:

1 350 000 Ft

73 342 405 Ft

74 692 405 Ft

 

Onga Nagyközség Önkormányzata a 6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján kizárólag a vízgazdálkodási, csapadékvíz- elvezetési fejlesztésekhez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújthat be pályázatot, így a projekt megosztása és a költségek arányosítása szükséges.

 

Az arányosítás módszere:

A csapadékvíz-elvezetés költségének teljes építési költségekhez viszonyított aránya: 24,4588931191%, mely arány alapján kerülnek megosztásra azon projekttevékenységek, melyeknél egyértelmûen nem különíthetõ el, hogy a csapadékvíz-elvezetéssel vagy a belterületi közúthálózat fejlesztésével kapcsolatosan merültek fel.

Tervezett fejlesztés arányosított összköltsége, arányosított pénzügyi ütemezése, arányosított pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

 

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan felmerült elszámolható költségek:

2011

2012

Összesen

Tervezés

-

1 803 400 Ft

1 803 400 Ft

ebbõl:

 

 

 

Belterületi közúthálózat fejlesztése

-

-

-

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tevékenységek

-

1 803 400 Ft

1 803 400 Ft

Közbeszerzés

-

363 435 Ft

363 435 Ft

Projekt menedzsment költségei:

-

363 435 Ft

363 435 Ft

Építési költségek

-

16 043 910 Ft

16 043 910 Ft

ebbõl:

 

 

 

Belterületi közúthálózat fejlesztése

-

-

-

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tevékenységek

-

16043 910 Ft

16043 910 Ft

Mûszaki ellenõrzés

-

363 435 Ft

363 435 Ft

Nyilvánosság biztosítása:

-

181 717 Ft

181 717 Ft

Könyvvizsgálói díjak:

-

90 859 Ft

90 859 Ft

Jogi szolgáltatás

-

90 859 Ft

90 859 Ft

Beruházás összköltsége:

-

19 301 050 Ft

19 301 050 Ft

 

 

 

 

ÉMOP pályázat támogatási szerzõdés szerinti forrásmegosztása:

2011

2012

Összesen

Pályázó pénzbeli hozzájárulása:

-

965 053 Ft

965 053 Ft

Saját forrás összesen (5,000001%):

-

965 053 Ft

965 053 Ft

Igényelt támogatás EU ERFA

-

16 405 895 Ft

16 405 895 Ft

Igényelt támogatás hazai társfinanszírozás:

-

1 930 102 Ft

1 930 102 Ft

Támogatás összesen (94,999999%):

-

18 335 997 Ft

18 335 997 Ft

Források összesen:

-

19 301 050 Ft

19 301 050 Ft

 

A 6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján a vízelvezetési és csapadékvíz-elvezetési projektek esetében az EU Önerõ Alap támogatás mértéke a pályázó pénzbeli hozzájárulásának 60%-a, azaz 579.032 Ft.

 

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete kötelezettséget vállalt arra, hogy az EU Önerõ Alap által nem finanszírozott saját forrásrészt: 3.155.589 Ft-ot költségvetésében – a fejlesztés teljes idõtartamára – biztosítja.

 

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025221

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...