English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésekrõl

 

A képviselõ-testület októberi és novemberi üléseirõl alább nyújtunk tájékoztatást.

 

Október 29.

A 2013. évi közbeszerzési terv módosítása

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2013. évi közbeszerzési tervét az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108 azonosító számú "Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Ongán" címû projekt megvalósítása, valamint az ÁROP-1.A.6-2013-2013-0061 azonosító számú "Közigazgatási partnerség Ongán" címû projekthez kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében kiegészíti az alábbiak szerint:

 

A közbeszerzés

Alkalmazandó/választott eljárás

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Ajánlatkérõje

Típusa

Tárgya

Becsült nettó értéke Ft-ban

Értékhatár szerint

Eljárás típusa szerint

Megkezdésének várható idõpontja szerint

Onga Város Önkormányzata

építési beruházás

Körzeti orvosi rendelõ és védõnõi szolgálat - átalakítás, bõvítés, felújítás és akadálymentesítés

38.592.164

2011. évi CVIII tv. III. rész nemzeti eljárásrend

Kbt. 122/A.§ hirdetmény közzététele nélküli eljárás

2013.10

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108 azonosítószámú projekt támogatása

Onga Város Önkormányzata

szolgáltatás megrendelés

Közigazgatási partnerség Ongán - rendezvényszervezés

8.340.000

2011. évi CVIII tv. III. rész nemzeti eljárásrend

Kbt. 122/A.§ hirdetmény közzététele nélküli eljárás

2013.11

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0061 azonosítószámú projekt támogatása

 

A képviselõ-testület az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108 azonosítószámú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban eljáró Bíráló Bizottságba az alábbi tagokat jelölte: Fehérné Túróczy Katalin, dr. Nevelõs Szabolcs, Skoda Zoltán. Póttagok: Kun Zoltánné, Kronovitter Béla. Tanácskozási joggal a bírálaton részt vesz: Dr. Madzin Tibor, Rózsa László.

A képviselõ-testület az ÁROP-1.A.6-2013-2013-0061 azonosítószámú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban  eljáró Bíráló Bizottságba az alábbi tagokat jelölte: 1. dr. Nevelõs Szabolcs 2. Fehérné Túróczy Katalin 3. Kolenkó Gábor. Póttagok: 1. Lengyel Henrietta 2. Sebestyén Gézáné. Tanácskozási joggal a bírálaton részt vesz: Dr. Madzin Tibor, Rózsa László.

 

 

Beszámoló az óvodai és iskolai nevelõ-oktató munkáról

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a "Beszámoló az óvodai és iskolai nevelõ-oktató munkáról" címû elõterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadta.

 

A köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet módosította.

 

A 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérõl

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2013. évi költségvetési gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetérõl szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A gazdálkodást minden esetben a takarékosság jellemezte. Fõ feladat a mûködõképesség megõrzése érdekében az önkormányzat által kötelezõen ellátandó feladatok költségeinek biztosítása volt.

A/ A BEVÉTELEK teljesítése 81, 88 %.

I. Önkormányzat mûködési bevételei 97, 11 %.

o           I/1. Közhatalmi bevételek 125 %.

o           I/2. Intézményi mûködési bevételek: teljesítése 93, 34 %.

II. Átengedett központi adók 68, 79 %.

III. Támogatások, kiegészítések 67, 92 %.

IV. Támogatásértékû bevételek 101, 73 %.

o           IV/1. Mûködési célú támogatásértékû bevételek 107, 84 %.

o           IV/2. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek 100, 74 %.

V. Felhalmozási célú bevételek 100 %.

VI. Átvett pénzeszközök 100%.

VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0%.

VIII. Finanszírozási bevételek 0 %.

B/ KIADÁSOK teljesítése 80, 68 %.

I. Mûködési költségvetés kiadásai 73, 68 %

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 94, 17 %.

III. Tartalékok 0 %.

Az általános tartalék elõirányzata 7. 100 e Ft- tal csökkent.

 

Költségvetés módosítása

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételét 336 352 E Ft-tal, költségvetési kiadását 336 352 E Ft-tal. A módosított költségvetési bevételét 1 269 742 E Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 1 269 742 E Ft-ban állapította meg.

 

A Polgármesteri Hivatal és az Ongai Szociális Szolgáltató Központ közötti munkamegosztás

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal és az Ongai Szociális Szolgáltató Központ közötti munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodást jóváhagyta.

 

Társulási megállapodásának elfogadása

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a "Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása" címû elõterjesztést megtárgyalta és minõsített többséggel úgy dönt, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadta.

 

Kéményseprõ-ipari közszolgáltatás módosítása

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a Termoment Kft-vel (3525 Miskolc, Tárkányi u. 15.) fennálló kéményseprõ-ipari közszolgáltatási szerzõdés 2013. december 31. napjával közös megegyezéssel történõ megszüntetésére vonatkozó megállapodást. Ezzel egyidejûleg 2013. december 31. napjával a közszolgáltatás ellátási felelõsség visszaadását kezdeményezte a feladat eredeti címzettjének, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

 

Onga Város Önkormányzata Képviselõ-testület a Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendeletét módosította. (Lásd külön cikkben. -szerk. -)

 

Ingatlan vásárlás

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megvásárolta az Onga, Dózsa Gy. u. 24. sz. 396 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület mûvelési ág megnevezésû 1059 m2 nagyságú ingatlant bruttó 4,8 millió Ft vételáron. Az önkormányzat az ingatlan hasznosítását a Darvas Közösségi Ház és Múzeum bõvítéseként kívánja megoldani.

 

November 19.

Belsõ ellenõrzési terv

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014. évi belsõ ellenõrzési tervét jóváhagyta.

A tervezett ellenõrzések tárgya:         

- A számviteli politika és ahhoz kapcsolódó pénzügyi szabályzatok felülvizsgálata

- A 2013. évi belsõ ellenõrzések alapján tett intézkedések végrehajtásának ellenõrzése

- Az önkormányzat által 2013. évben nyújtott céljellegû támogatások számadási kötelezettséginek és elszámolásainak vizsgálata

- A gépjármûvek menetokmány vezetése, üzemanyag elszámolása.

- Leltározási valamint a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatai végrehajtásának vizsgálata.

- A karbantartó csoport által történõ anyagvásárlás, felhasználás dokumentálása.

- Pénztár ellenõrzés, pénzkezelési szabályzat érvényesülésének ellenõrzése.

- A pénzkezelési szabályzat érvényesülésének ellenõrzése a költségvetési bankszámlaforgalom bizonylatainál.

- Feladatalapú támogatások ellenõrzése az általános iskolai és óvodai gyermekélelmezési kedvezmény igénybevétel dokumentáltságának vizsgálatával.

 

Közigazgatási partnerség

Onga Önkormányzatának Képviselõ-testülete 68/2013. (VII.11.) számú határozatával döntött az Államreform Operatív Program keretében kiírt ÁROP-1.A.6-2013 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erõsítése" program keretében megvalósítandó pályázat benyújtásáról. (A projekt elszámolható költsége 19.999.452 Ft, a támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.) A pályázat értékelése folyamatban van, azonban a projekt idõbeli ütemezésének tartása érdekében szükségessé vált a közbeszerzésekrõl szóló 2011. CVIII. törvény alapján egy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Az ajánlatkérõ levelek 2013. november 5-én kiküldésre kerültek, határidõre három ajánlat érkezett:

Árajánlatkérésre felkért szervezet Perfekt-Tender Kft. (2162 Õrbottyán, József A. u. 9198), Altamar Tanácsadó Bt. (1037 Budapest, Góbé u. 19. I/4.), Top-Men Bt. (1025 Budapest, Virányos u. 44.).

Onga Város Képviselõ-testülete az ÁROP-1.A.6.-2013-2013-0061 azonosítószámú "Közigazgatási Partnerség Ongán" címû projekt közbeszerzési eljárásának teljes körû lefolytatásához  a pályázat nyertessége esetén a Perfekt-Tender Kft. (2162 Õrbottyán, József A. u. 9198) által benyújtott legkedvezõbb (a vállalási ár: 235.000 Ft + 63.450 Ft = 298.450 Ft) ajánlatot fogadta el.

 

Filmforgatás közterületen

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a filmforgatási célú közterület-használattal összefüggõ rendeletét.

 

Szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a  nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására - a Pénzügyi  Bizottság javaslata alapján - a Kurmai és Társa Kft. (3561 Felsõzsolca, Bolyai u. 045/2 hrsz.) ajánlattevõ által benyújtott, összességében legelõnyösebb ajánlatát fogadta el.

A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás díja 2013. november 25-tõl 2014. december 31-ig a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésének alapdíja: (minimum 6 m3) 2.500 Ft/m3 + áfa. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz ürítésének díja: (minimum 6 m3) 1000 Ft/m3 + áfa. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésének díját a költségvetési törvényben ilyen jogcímen meghatározott normatív állami támogatás összege csökkenti.

 

Iparûzési adó

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egységes szerkezetbe öntötte az iparûzési adóról szóló rendeletét. Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdés a) - b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5000 Ft.

 

Közkifolyók

Onga Város Önkormányzata Képviselõ-testülete meghatározta Onga  közigazgatási területén a közmûves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakóinak vízhasználatát. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területén lévõ azon ingatlanok tulajdonosaira, bejelentett lakóira terjed ki, mely ingatlanok a közmûves vízellátásba nem kapcsolódnak. A közkifolyók vizét - háztartási vízfogyasztás céljából - a közmûves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói, fogyasztói vehetik rendszeresen igénybe. A vízhasználat megállapított mértéke: 1 m3/fõ/hó. A közkifolyók nem háztartási vízfogyasztás: építkezés, gépkocsi mosás és locsolás céljára történõ igénybevételéhez a szolgáltató és a polgármester elõzetes hozzájárulása szükséges. A fogyasztó köteles a közkifolyó használatának megkezdését követõ 15 napon belül a használatot a Polgármesteri Hivatala pénztárába bejelenteni. A Polgármesteri Hivatal a bejelentésben szereplõ személyek számának arányában elfogyasztott ivóvíz ellenértékét a Polgármesteri Hivatal javára kiszámlázza.

 

A köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet módosította. A Polgármesteri Hivatal felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõi részére legfeljebb 30 % illetménypótlékot állapított meg.

 

Szociális tûzifa

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete rendeletet alkotott a szociális tûzifa igénylésrõl. A rendelet hatálya kiterjed Onga város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezõ és életvitelszerûen ott lakó személyekre.A támogatás forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tûzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján benyújtott igény szerint az önkormányzat számára megállapított 779.272.- Ft támogatás. Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendõ természetbeni támogatásként téli fûtésproblémák enyhítésére tûzifát biztosíthat azok részére, aki

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) idõskorú járadékban részesül,

c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,

d) jövedelemmel nem rendelkezik,

e) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetû gyermeket nevelõ család,

f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

A tûzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élõ személyek és a háztartások számától. A támogatás odaítélésénél elõnyben kell részesíteni azokat a jogosultakat, akik a 3. § (1) bekezdésben felsorolt feltételek közülük, egyidejûleg kettõnél több jogosultsági feltételnek is megfelelnek. Nem jogosult szociális célú tûzifa támogatásra - függetlenül a 3. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétõl - az a személy, család, aki életvitelszerûen olyan lakásban lakik, ami tûzifával egyáltalán nem fûthetõ. Támogatás nem kérhetõ üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerûen senki sem él.

A kérelmek elbírálása Onga Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága hatáskörébe tartozik. A bizottság a támogatásról legkésõbb 2013. december 12. napjáig dönt. Az egy személynek vagy családnak adható tûzifa mennyisége 1-5 m3 lehet. A tûzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

Egyéb kérdések

Az ülésen szó volt még többek között a település belsõ útjainak javításáról, útjelzõ táblák, az orvosi rendelõ felújításáról, a tornaterem majdani építési területének kisajátítási eljárásáról. Az önkormányzat a MÁV felé jelezte az aluljáró tarthatatlan tisztasági állapotát.

- T. L. - 

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1027389

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...