English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésrõl

 

A képviselõ-testület május 28-ai ülésén elhangzott legfontosabb napirendi pontokról alább olvashatnak tudósítást.

 

Közbiztonsági helyzetérõl

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a Miskolci Rendõrkapitányság, Felsõzsolcai Rendõrõrs beszámolóját Onga nagyközség 2012. évi bûnügyi, közbiztonsági helyzetérõl.

 

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét elfogadta.

 

Településrendezési terv módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta az Onga - külterület (hrsz 021/4, 021/5, 025, 026, 027, 028, telekcsoport) településrendezési terv módosítása keretében bemutatott koncepciót. A változtatás csak a 021/4 hrsz-ú telektesten lesz, a telekcsoport többi részét nem érinti. 

 

Borsodvíz Zrt jegyzett tõkéjének leszállítása, alapszabály módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a Borsodvíz Zrt. (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) soron következõ közgyûlés anyagának elõterjesztését, és hozzájárult, hogy az önkormányzat polgármestere és egyben törvényes képviselõje, mint részvényes a napirendi ponttal kapcsolatban a javasolt elõterjesztéseket megszavazza, ideértve különösen az alaptõke leszállítását és az ezzel kapcsolatos alapszabály módosítást.

 

Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erõsítése címû pályázat benyújtása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÁROP-1.A.6-2013  program keretében meghirdetett a "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erõsítése" címû pályázat benyújtását elfogadta. Az igényelt vissza nem térítendõ támogatás: 10.000.000 Ft. A támogatás mértéke 100 százalék.

 

Szervezetfejlesztés pályázat benyújtása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÁROP-1.A.5-2013 program keretében meghirdetett a "Szervezetfejlesztés konvergencia régióban lévõ önkormányzatok számára" címû  pályázat benyújtását elfogadta. Az igényelt vissza nem térítendõ támogatás: 20.000.000 Ft. A támogatás mértéke 100 százalék.

 

A Bölcsõdefenntartó Alapítvánnyal kötendõ egyezségi ajánlat elfogadása

Végre ismét önkormányzati használatban (Fotó: Buzás Barbara)Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Miskolc és Környéke Bölcsõdefenntartó Alapítvány egyezségi ajánlatát az alábbi tartalommal elfogadta:

A Felek kölcsönösen és teljes összegben kiegyenlítettnek tekintik az egymással szembeni - a 2009. augusztus 1-jén kelt helyiségbérleti szerzõdéssel kapcsolatban mindkét oldalon, bármely jogcímen keletkezett - követeléseiket és tartozásaikat. Kijelentik, hogy az Onga, Arany János utcai óvodával kapcsolatban sem most, sem a jövõben, semmilyen jogcímen egymással szemben nincs és nem lesz további követelésük.

Felek megállapítják, hogy ezzel a megállapodással a bérleti jogviszony megszûnt a Felek között.

A jelen határozat 6. pontjában rögzített birtokba adás napján aláírják peres felek az Onga Nagyközség Önkormányzat által indított peres eljárás közös kérelemmel történõ megszüntetésérõl szóló okiratot.

Onga Nagyközség Önkormányzata értesíti a Sztari és Társa Végrehajtói Iroda képviselõjét Sztari Ferenc önálló bírósági végrehajtót (3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 4. I/3) a 296.V.0754/2012/8 végrehajtói ügyszámon folyó végrehajtási eljárás megszüntetésérõl.

Felek valamennyi per-, és egyéb költségeiket maguk viselik, Onga Nagyközség Önkormányzata a korábban javára megítélt perköltségek érvényesítésétõl eltekint.

A Miskolc és Környéke Bölcsõdefenntartó Alapítvány az általa legyártott, illetve beszerzett berendezési tárgyakat elviheti. A 3-5. pontban foglaltak végrehajtásáról számított 3 napon belül a Miskolc és Környéke Bölcsõdefenntartó Alapítvány köteles kiürített állapotban az óvoda helyiségeket átadás-átvételi eljárás keretében Onga Nagyközség Önkormányzatának birtokába visszajuttatni és a helyiségek kulcsait visszaadni.

 

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete módosításáról

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2006.(V. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) módosítására a következõket alkotta.

1.§

A R. 10.§.(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) az (1) pont b) - c) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy az aktív korúak ellátására jogosult személy az Sztv. 37/A §-ában foglaltak alapján, kivétel az egészségkárosodottaknál, a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt szerv), a Szociális Szolgáltató Központtal (3562 Onga, József A. u. 5.) a Sztv. 37/A. § szerinti együttmûködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja, amelynek keretében:"

2.§

 Hatályát veszti a R. 7. § e) pontja

 Ez a rendelet 2013. május 29. napján lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

 

A 2013. évi közbeszerzési terv módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a 25/2013.(II.12.) sz. Képviselõ-testületi határozatával elfogadta 2013. évi közbeszerzési tervét. A közbeszerzési terv módosítása az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0025 azonosító számú "Évszakoktól független mindennapos testnevelés órák megtartásához szükséges komplex infrastrukturális feltételrendszer kialakítása az ongai Görgey Artúr Általános Iskolában" címû projekt megvalósítása érdekében szükséges.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta a 2013. évi közbeszerzési terv kiegészítését, az alábbiak szerint:

 

A közbeszerzés

Alkalmazandó/választott eljárás

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Ajánlatkérõje

Típusa

Tárgya

Becsült nettó értéke Ft-ban

Értékhatár szerint

Eljárás típusa szerint

Megkezdésének várható idõpontja szerint

Onga Nagyközség Önkormányzata

építési beruházás

Komplex infrastrukturális feltételrendszer kialakítása az ongai Görgey Artúr Iskolában - kivitelezés

240.684.830

2011. évi CVIII tv. III. rész nemzeti eljárásrend

Kbt. 89.§ hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

2013.08

ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0025 azonosítószámú projekt támogatása

 

A közbeszerzési eljárásban eljáró Bíráló Bizottságba az alábbi tagokat jelöli: Fehérné Túróczy Katalin, dr. Nevelõs Szabolcs, Skoda Zoltán.

Póttagok: Kun Zoltánné, Kronovitter Béla.

Tanácskozási joggal a bírálaton részt vesz: Madzin Tibor, Rózsa László.

 

Kisajátítási eljárás megindítása

A Polgármesteri Hivatal épülete (Fotó: Kovács Luca)Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0025 pályázati konstrukció alapján, az Európai Unió támogatásával "Évszakoktól független mindennapos testnevelés órák megtartásához szükséges komplex infrastrukturális feltételrendszer kialakítása az ongai Görgey Artúr Általános Iskolában" projekt megvalósítását határozta el. A beruházás megvalósítása magánterület is érint, melynek önkormányzati tulajdonba kerülése a projekt céljából meghatározó.

Az önkormányzat a projekt megvalósítás érdekében az érintett magánterületet tulajdonosával tulajdonszerzés céljából, vételi szándék bejelentésével tárgyalást folytatott, azonban nem sikerült vétel címén megállapodni, ezért a képviselõ-testület Onga Nagyközség Polgármesterét felhatalmazza a kisajátítási eljárás kezdeményezésére a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján.

Kisajátítással érintett ingatlan adatai: Onga 252 hrsz-ú ingatlan, tulajdonos: Palotás István (3562 Onga, Balaton u. 10.).

A kisajátítás a település közérdekét szolgálja, a kisajátítás célja: kötelezõ állami illetve kötelezõ önkormányzati feladathoz kapcsolódó oktatási, egészségügyi, szociális létesítmény elhelyezése. Képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására.

 

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1007180

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...