English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

A város elsõ közmeghallgatása

 

December 13-án került sor a szokásos évi közmeghallgatásra településünkön, ami a 2013-ban városi címet elnyerõ Onga elsõ városi közmeghallgatása volt.

December 10-én Ongán, a mûvelõdési házba várta a település önkormányzata Onga, Ócsanálos és Ongaújfalu lakosságát, akik közül valamivel kevesebb, mint 50 fõ érezte fontosnak személyes részvételét. A közmeghallgatáson a polgármesteri tájékoztatót az Ongai Kulturális Egyesület által készített fotómontázsból készült film illusztrálta, a hagyományoknak megfelelõen az idén is kézzelfoghatóvá, láthatóvá téve az elmúlt egy év legfontosabb történéseit.

 

A közmeghallgatás hallgatósága (Fotó: Melecski Zoltán)A filmvetítést követõen lehetõség nyílt a lakosság kérdéseinek feltételére. A jelenlévõ hallgatóság a Széchenyi utca elmaradt kátyúzását, a Bezerédi és Bethlen utca gödrösségét, a kerékpárút hiányát, a településen átmenõ forgalomban résztvevõ gépkocsik, teherautók megengedetnél gyorsabb haladását, az utcanévtáblák
kilátást akadályozó voltát, a hirdetõtáblák elhanyagoltságát, egyes helyeken az alacsony A képviselõ-testület a közmeghallgatáson (Fotó: Melecski Zoltán)hálózati víznyomást, a nem megfelelõ volán menetrendet kifogásolták, vetették fel, de érdeklõdtek a csapadékelvezetés munkálatai felõl is. A polgármester úr a felvetett problémákat megválaszolta, tudomásul vette, azok megoldására ígéretet tett.

A közmeghallgatáson bemutatott filmhez kapcsolódó polgármesteri tájékoztatót alább tesszük közzé.

 

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK!

A következõ néhány percben képes beszámolót láthatnak és hallhatnak képviselõ-testületünk, önkormányzatunk 2013. évi tevékenységérõl, munkájáról, településünk fejlesztésérõl, elért eredményeinkrõl, gondjainkról, terveinkrõl.

 

INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN:

Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken tárgyú projekt keretében sor került az árvízi káreseménnyel érintett önkormányzati tulajdonú közutak helyreállítására, fejlesztésére és az érintett utak melletti csapadékvíz elvezetõ árkok kiépítésére, közel 75 millió forint értékben. A projekt keretében megújult az Újhíd, Akác, Cimbalmos, Hegedû, Dankó, Prímás és a Lavotta utca.

 

A szoc. szolg. központ felújított nagyterme (Fotó: Melecski Zoltán)A 94 millió forint összköltségû, településfejlesztési pályázatunk is sikerrel járt, így Onga legújabb településrészén négy utca: a Csokonai és a Mészáros Lázár utak egy részének szilárd burkolattal történõ ellátása, valamint a Nádas és Kölcsey utcák útburkolatának felújítása, és a hozzá tartozó járdák megépítése valósult meg 2013 nyarán.

 

Közfoglalkoztatottak értékteremtõ munkájával valósítottuk meg az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévõ közutak kátyúzását. A projekt keretében kerültek beszerzésre az utak felújításához szükséges eszközök és anyagok, közel 17 millió forint értékben.

 

2013 õszén elkészült a Kodály Zoltán utca, valamint a sportpályához vezetõ út aszfaltozása, ugyanakkor a Bartók Béla és a Pacsirta utcák jelentõs részének felújítása is.

 

Onga város dél-nyugati részének, amely a Kölcsey utca, a vasút, a Berzsenyi Dániel és a Mészáros Lázár utcák közötti rész, belvízrendezésével kapcsolatos engedélyezési eljárás folyamatban van, és reményeink szerint hamarosan pozitív eredménnyel lezárul.

Az ÉMÁSZ az üzemzavarok megelõzése érdekében - településünkön szakaszonként haladva - elkezdte a villanyoszlopok cseréjét faoszlopokról betonoszlopokra.

 

FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:

Az önkormányzat költségvetési szerveinél 13 fõ köztisztviselõ, 60 fõ közalkalmazott és 6 fõ munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállaló áll alkalmazásban. 153 fõt nem állandó jelleggel, különbözõ idõtartamig, mint közfoglalkoztatottat alkalmazunk, mely létszámból 66 fõ a START munkaprogram keretében került foglalkoztatásra. Munkájuk eredménye: közterületeink rendezettsége, tisztasága, szépsége, utjaink és a vízelvezetõ árkok karbantartása.

 

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS TERÜLETÉN:

PA felújított mûvelõdési ház (Fotó: Melecski Zoltán)ályázatot nyertünk az I. sz. háziorvosi rendelõ felújítására. A projekt célja, az Arany János utcai háziorvosi rendelõ és védõnõi tanácsadó épületének felújítása, átalakítása, bõvítése, akadálymentesítése. Továbbá az intézmény korszerûbb, hatékonyabb, biztonságosabb és energiatakarékosabb üzemelésének, valamint az elavult egészségügyi és informatikai eszközök cseréjének megvalósítása. Terveink szerint a projekt befejezésére 2014. szeptember 30-ig kerül sor. Az elnyert támogatás nagysága közel 60 millió forint, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A II. sz. Puskás Ferenc utcai háziorvosi rendelõ elavult számítástechnikai eszközeit újakra cseréltük.

 

Pályázati úton valósítottuk meg az Ongai Szociális Szolgáltató Központ székhelyének valamint a Gyermekjóléti és családsegítõ szolgáltatás épületének felújítását. Az elnyert támogatás nagysága 96 millió forint volt. A projekt eredményeként minden rászoruló számára elérhetõvé váltak a jogszabályokban rögzített ellátási formák, melyek a szociális biztonságot garantálják, illetve biztosítják a minõségi ellátás elérhetõségét. A projekt keretében az Ongai Szociális Szolgáltató Központ József Attila utcai székhely épülete, valamint a gyermekjóléti és családsegítõ szolgáltatásnak otthont adó Rákóczi utcai épület infrastrukturális fejlesztése, felújítása, bõvítése és akadálymentesítése valósult meg. Sor került a hiányzó eszközök beszerzésére, az elavult eszközök cseréjére. A nappali ellátás keretében mûködõ 35 férõhelyes idõsek klubja az átalakítás következtében 40 férõhelyesre bõvült. A beruházás lehetõséget teremt a szociális alapellátások minél szélesebb körben történõ elérhetõségére. Ezáltal reményeink szerint, a jövõben jelentõsen javul a szociálisan rászorulók életminõsége.

2013-ban, Onga központtal, 17 település részvételével megalakult az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Tárulása. A társulás mûködésétõl a szociális szolgáltatások színvonalának további emelkedését várjuk.

 

AZ OKTATÁS TERÜLETÉN:

2013. január 1-jétõl állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények, így az ongai Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola is. Az állami irányítás, fenntartás alapvetõen szakmai irányítást jelent, az iskolában az oktatás zavartalanul folyik. Az iskola az állami fenntartás mellett is a helyi közösségé maradt, mivel továbbra is az önkormányzat a közneveléshez kapcsolódó ingó és ingatlanvagyon tulajdonosa.

Elõzõ évi beszámolómban már említettem, hogy közel 400 millió forintos, 100%-os támogatottságú pályázatot nyertünk sportcsarnok építésére és iskolánk fõépületének felújítására.

 

A projekt indokoltsága:

A Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola a település egyetlen alapfokú közoktatási feladatokat ellátó intézménye. Az iskola 8 évfolyamon biztosítja az általános iskolás gyermekek alapfokú képzését. A 3 épületegységbõl álló intézmény 2. számú 1980-ban épült épülete, a fõépület - amely helyet ad a rendkívül alacsony kapacitású tornateremnek - mára már rendkívül rossz állapotba került. A beázó tetõszerkezet, a korszerûtlen nyílászárók és a külsõ hõszigetelés hiánya mind-mind hozzájárul az épület gazdaságtalan mûködtetéséhez. A terem alacsony kapacitása nem biztosítja az elégséges helyszükségletet.

 

A projekt megvalósításával célunk: az oktatási intézményünk racionális és költséghatékony mûködésének kialakítása, a modern oktatási környezet megteremtése, az eszközellátottság javítása. Kiemelt célunk, hogy megteremtõdjön iskolánkban a mindennapos, tanórai keretek között, délelõtti idõszakban szervezett, évszakoktól független testnevelés órák megtartásának minden feltétele.

A projekt eredményeként megvalósul egy, az európai normáknak is megfelelõ, korszerû és energiatakarékos intézmény, mely minõségi változást eredményez az oktató-nevelõ munka színvonalában, iskolaközösségünk mindennapjaiban.

 

A sportcsarnok megépülésével egyúttal megvalósul az Onga város lakossága által régóta várt, különbözõ sport- és kulturális rendezvények magas színvonalú lebonyolítására alkalmas közösségi tér.

 

A KULTÚRA TERÜLETÉN:

Az idén részlegesen felújított, Csokonai Vitéz Mihály Mûvelõdési Ház és Könyvtárban mûködik a sokak által látogatott TELEHÁZ és az eMagyarország pont.

2013 januárjában az Ongai Kulturális Egyesület szervezésében megrendeztük a IV. Ongai Regionális Pálinkaversenyt és Fesztivált, amely országos hírû rendezvénnyé nõtte ki magát, sõt 2014-ben Magyarország egyetlen ilyen jellegû nemzetközi rendezvénye lesz.

A nõnap, az Ongai Kulturális Napok, az Idõsek Hete és a szüreti felvonulás mellett 2013-ban nagy sikerrel megrendeztük Onga város napját, amely szeretnénk, ha szintén hagyománnyá válna.

 

Szintén hagyományteremtõ, új rendezvényünk 2013-ban az adventi gyertyagyújtás is.

A Szülõi Munkaközösség tagjaiból alakult felnõtt hagyományõrzõ tánccsoport öregbíti Onga hírnevét és emeli rendezvényeink színvonalát.

A Berzsenyi Dániel utcai fasorban, a Trianon emlékmû szomszédságában augusztus 20-án felavattuk Csokonai Vitéz Mihály mellszobrát.

2014-ben a Történelmi emlékpark tovább bõvül majd II. Rákóczi Ferenc szobrával.

 

A SPORT TERÜLETÉN:

Bõvült a sportöltözõ (Fotó: Melecski Zoltán)Sportegyesületünk labdarúgó és asztalitenisz szakosztályát továbbra is mûködteti.

Folyamatosan fejlesztjük sportpályánkat, annak érdekében, hogy mind a sportolók, mind a nézõk minél komfortosabban érezhessék magukat sporttelepünkön.

A sportegyesület sikeresen pályázott és a tavalyi 2 millió forint TAO-s támogatás után az idén további 5,8 millió forintot nyert, melyet eszközvásárlásra kívánnak fordítani.

Az önkormányzat a sportöltözõ felújításához, bõvítéséhez, a települési sportélet fejlesztéséhez, bõvítéséhez közel 20 millió forint pályázati támogatást nyert.

A sportöltözõ további 2 öltözõ helyiséggel való bõvítéséhez a sportegyesület 10 millió forintot nyert a Magyar Labdarúgó Szövetségtõl.

 

A KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:

A Fõtér a mûvelõdési ház elõtt (Fotó: T. L.)Onga Város a Miskolci Rendõrkapitányság és a Felsõzsolcai Rendõrõrs illetékességi területéhez tartozik. A lakosság biztonságérzetének növelése és a jogellenes cselekmények visszaszorítása, megelõzése érdekében Ongán a rendõrjárõrök számos alkalommal fokozott ellenõrzést tartanak.

 

Településünkön térfigyelõ kamerarendszer szolgálja a bûnmegelõzést és a bûncselekmények felderítését egyaránt.

 

Onga közbiztonsága, és rendezvényeink biztosítása érdekében eredményesen tevékenykedik az Ongai Polgárõr Egyesület. Az Ongai Polgárõr Egyesület a vasút állomáson megszüntetett pénztári helyiségben új irodát nyitott.

 

NAGYKÖZSÉGÜNK ARCULATA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN:

Folyamatosan gondozzuk, parkosítjuk, szépítjük, virágosítjuk városunk köztereit.

Az ongai tavak népszerû horgászvizek, amelyek nemcsak helyi, hanem térségi vonzerõvel is rendelkeznek.

 

100%-os pályázati támogatással, 740 millió forintból megépült Ócsanáloson az árvízvédelmi mû. Ez a beruházás Onga eddigi történetének legnagyobb beruházása. A projekt alapvetõ célja, hogy Ócsanálos belterületét jogszabályban meghatározott magasságú, teljes biztonságot nyújtó árvízvédelmi mû védje. A gát megépítésével végleg vagy legalábbis hosszú évekre elfelejthetjük az árvízi védekezéssel kapcsolatos anyagi és fizikai terheket, és a területen élõ lakosság életében is beköszönt az évek óta várt biztonság és nyugalom. Az árvízvédelmi mû megvalósult, a mûszaki átadására 2013. december 11-én került sor.

 

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK!

Magyarország köztársasági e lnöke 2013. július 15-én Onga nagyközséget várossá nyilvánította.

 

Hazánkban 346 település rendelkezik városi ranggal, beleértve a fõvárost és a 23 megyei jogú várost is. A városok jelentõs része - mintegy 280 település - az utóbbi 100 évben nyerte el a városi címet, ebbõl 182 település az elmúlt 22 évben, a rendszerváltozás után lett város. 2013-ban 18 új városa lett Magyarországnak, közöttük Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl egyedüliként Onga.4

 

Onga az agglomerációs típusú városok sorába tartozik, amelyek többségükben az utóbbi években nyerték el a városi rangot. Ezeken a nagyváros közeli településeken - úgymint Ongán is - jellemzõ a lakosság számának növekedése, a teljes körû infrastruktúra és a fejlett intézményhálózat. A városi cím elnyerése nagyszerû és méltó elismerése az ongai emberek munkásságának. Elsõsorban õket, az Ongáért munkálkodókat illeti a hála és köszönet azért, hogy 2013-ban történelmet írhattunk.

 

Mi, Ongán élõk továbbra is azért dolgozunk, hogy minél kényelmesebb, minél jobb és harmonikusabb, minél komfortosabb környezetben éljünk. Olyan várost szeretnénk hagyni utódainkra, ahol lakni, élni jó, okos és kellemes dolog.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

 

- Dr. Madzin Tibor polgármester -

- szerk.: T. L. -

 

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025221

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...