English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésrõl

 

A képviselõ-testület szeptember 24-i ülésén elhangzott legfontosabb napirendi pontokról olvashatnak alább tudósítást.

 

Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításáról

Onga Város Önkormányzata Képviselõ-testülete módosította a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

Többek között az SZMSZ 9. §-a  a következõ (5a) és (5b) bekezdéssel egészült ki:

"(5a) Sürgõsségi indítvány az ülésen írásban és szóban is elõterjeszthetõ, a sürgõsséget minden esetben indokolni kell."

"(5b) A sürgõsségi elõterjesztés napirendre tûzésérõl a képviselõ-testület a napirend megállapítása elõtt szavaz.".

Az SZMSZ 14. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészült ki:

"(6) Az önkormányzati rendeletet a jegyzõ a hirdetõtáblán, ezzel egyidejûleg a város honlapján is közzéteszi."

 

Észak-magyarországi Regonális Vízmû Zrt-ben részesedés

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a "Javaslat az Észak-magyarországi Regonális Vízmû Zrt-ben részesedés megszerzésére" címû elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselõ-testület szándékát fejezi az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítõ "A" típusú részvény megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-tõl 10.000 Ft névértéken, 28.500 Ft, azaz huszonötezer forint vételáron.

2. Az üzemeltetési szerzõdés bármely okból történõ megszûnése esetére az önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken.

 

Belsõ ellenõrzési terv módosítása

A 2013. évi belsõ ellenõrzési tervben szeptember hónapra "A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatok ellenõrzése"  került elfogadásra. A képviselõ-testület döntése értelmében "A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatok ellenõrzése" helyébe az alábbi vizsgálati téma kerül: "Onga és Társult települések szociális és Gyermekjóléti társulás, valamint költségvetési szerve az ONGAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT részére az Ongai Polgármesteri Hivatal által a munkaszervezeti, pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellátására tanulmány készítése.

Vizsgálat alapján a készülõ tanulmánynak be kell mutatnia:

- A társulás és intézményének, valamint az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kapcsolatrendszerét, munkaszervezési és ellátási feladatait.

- A társulás fenntartásával, mûködésével kapcsolatosan az egyes képviselõ-testületek pénzügyi hozzájárulása mértékének elszámolására vonatkozó számítási, kimutatási módszereket. A tanulmányt 2013. szeptember 30-ig írásban, 2 példányban kellett elkészíteni és a jegyzõ részére átadni.

 

Új rendelet a közterületrõl (Fotó: T. L.)Ingatlan megvásárlása

Onga Városi Önkormányzati Képviselõ-testülete megtárgyalta a "Javaslat Onga, Gyöngyvirág u. 3. sz. 167/2 hrsz-ú ingatlan felajánlása megvételre az önkormányzat részére" címû elõterjesztést. A képviselõ-testület a Gyöngyvirág u. 3. sz. 167/2 hrsz-ú kivett lakóház, udvar mûvelési ág megnevezésû, 1153 m2 nagyságú ingatlan az önkormányzat részére - ingatlan értékbecslõ szakvéleménye alapján megállapított -  bruttó 5.000.000 Ft forint vételáron történõ megvásárlásáról döntött. Az ingatlan a Polgármesteri Hivatal kertszomszédságában található, és mint ilyen összenyitható azzal. A tervek szerint ide fog költözni a Fõtérrõl a mûszaki csoport.

 

A közterület használatáról, védelmérõl és a közterület-használat díjáról

Onga Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a közterület használatáról, védelmérõl és a közterület-használat díjáról új rendeletet alkotott. Az önkormányzat 2001. április 25. napján alkotta meg, és azóta 11 alkalommal módosította a közterület használatáról, védelmérõl és a közterület-használat díjáról szóló rendeletét. A rendelet felülvizsgálata, aktualizálása már idõszerû volt. A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény, melynek 200. § (1) bekezdés a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 2013. szeptember 1. napjától az önkormányzatnak ismét lehetõsége van önkormányzati rendeletében a közterületen történõ szeszes ital árusítás vagy a közterületen történõ fogyasztás tilalmára vonatkozóan szabályokat állapítani meg. Ezzel élve került a testület elé egy új, részletesebb szabályokat megállapító rendelet-tervezet, amely kitér a szeszes ital közterületen történõ fogyasztásának tilalmára, és figyelembe veszi a település adottságait is.

Közterület-használati díjak

1.

A közterületbe benyúló üzlethomlokzatok (portál), kirakatszekrény, üzleti védõtetõ (elõtetõ), ernyõszerkezet, hirdetõ berendezés (fényreklám),

cég- és címtábla

1.700 Ft/év/m2

2.

Kereskedelmi és egyéb szolgáltató tevékenység

a.)      cirkuszi, mutatványos tevékenység, árusító eszköz, - berendezés elhelyezése, kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény)

b.)      idényjellegû, alkalmi és mozgóárusítás

c.)      vendéglátóipari elõkert

650 Ft/m2/hó

230  Ft/m2/nap

55 Ft/m2/hó

3.

Személy- és áruszállítás állomáshelye - gépkocsinként (jármûszerelvényenként)

20.000 Ft/év/szgk

25.000 Ft/év/tgk

4.

Építési munkával kapcsolatos építõanyagok és törmelékek (lakásépítés, lakóépület javítása esetén)

55 Ft/m2/nap

5.

Film és televízió-felvétel

230 Ft/m2/nap

6.

Üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármû közterületen történõ tárolására

55 Ft/m2/nap

7.

Gázközmûre történõ rácsatlakozás céljából történõ közterület-igénybevétel egyszeri díja (ingatlanonként)

58.000 Ft

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek kialakításáról

A képviselõ-testület 2013. január 22. napján tartott ülésén a 3/2013. (I. 22). és 4/2013. (I. 22.) sz. határozataival döntött a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek kialakításáról, és ezzel egyidejûleg 5/2013. (I. 22.) sz. határozatával elfogadta az orvosokkal kötendõ feladat-ellátási szerzõdést is. Az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése szerint: "A praxisjog alapján végezhetõ önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható."

Erre tekintettel az orvosi körzetek önkormányzati rendeletben történõ megállapítása elengedhetetlen volt, ezzel egyidejûleg a korábbi - körzeteket megállapító - határozatokat is hatályon kívül kellett helyeznie, illetve módosítania a képviselõ-testületnek.

Onga Város Képviselõ-testülete az alábbi rendeletet alkotta: a képviselõ-testület Onga város teljes közigazgatási területén, amely magába foglalja Ongaújfalu és Ócsanálos külterületi lakott helyeket is a felnõtt háziorvosi tevékenységet két körzetben biztosítja. (Az 1. és 2. sz. felnõtt háziorvosi körzethez tartozó közterületek nem változtak. Lásd az Ongai Kékdaru 2013. márciusi számát. - szerk. -)

A képviselõ-testület a házi gyermekorvosi tevékenység körzetét és a fogorvosi alapellátás körzetét egy körzetben állapította meg.

 

Bursa felsõoktatási ösztöndíj pályázat

A képviselõ-testület az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

 

Orvosi beszámolók

A képviselõ-testület elfogadta a gyermek orvosi, a háziorvosi körzetek, a védõnõk és a fogorvos beszámolóját a település egészségügyi helyzetérõl.

 

Tartós bérlet

Az önkormányzat az Ongai Kulturális Egyesület tartósbérletébe (20 év) adta a Berzsenyi u. 9. sz. alatti ingatlan kertjének és a Szõlõhegyen lévõ 1135 helyrajzi számú 2007 m^2 szõlõ területet hasznosításra, ahol az egyesület pályázat útján többek között a Darvas Közösségi Ház és Múzeum égisze alatt egy mezõgazdasági tankertet, gyümölcs "bankot" kíván kialakítani.

 

Sportegyesület támogatása

A képviselõ-testület 4,305 millió Ft-tal megemelte a sportegyesület idei évi támogatását.

 

Rákóczi szobor pályázat

Az önkormányzat döntött arról, hogy a Történelmi emlékpark bõvítése érdekében pályázatot nyújt be Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Kollégiumhoz bruttó 4,4 millió Ft értékben egy ott felállítandó II. Rákóczi Ferenc köztéri szobor létrehozására. A pályázathoz szükséges önerõ 30%.

 

Egyéb kérdések

Az ülésen többek között még szó volt a bölcsõde létesítésének lehetõségérõl, az adventi kettõs kereszt végsõ elhelyezésének, felállításának kérdésérõl. A képviselõ-testület az általános iskola felállítandó intézményi tanácsába Gál Lászlóné képviselõt delegálta.

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1018984

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...