English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Pályázatok elõrehaladásáról

 

 

Jelen cikkben Onga Nagyközség Önkormányzata által elnyert beruházási, felújítási jellegû pályázatokat összesítettük, és azok elõrehaladásáról, a projektek jellemzõ sajátosságairól, határidõkrõl, nyert támogatásokról adunk tájékoztatást, mely jól mutatja az önkormányzat ez irányú sokrétû, és igen sikeres tevékenységét.

 

138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján a vidéki örökség megõrzése jogcímre benyújtott Református templomkert felújítása projekt elõrehaladásának rövid bemutatása

A pályázat célja:

A református templom kertje (Fotó: Szmutku Zoltán)Onga egyik legfõbb nevezetességének, az országos védelem alatt álló református templom kertjének felújítása volt. E projekt során a templomkert felújítása, kialakítása történt meg a jelenlegi fák megtartásával, új dísznövények, kerti padok, kerékpártároló telepítésével. Nagyközségünk öt frekventált pontján helyeztünk el egy-egy településünket bemutató térképes turisztikai-idegenforgalmi információs táblát. A projekt keretében 3000 példányban kiadásra került "Zsebkalauz" településünk valamennyi történelmi és természeti értékét megjelenítõ, bemutató kiadvány.

Az elnyert támogatás nagysága:

A 2009 januárjában benyújtott pályázatra 2010. augusztus 3-án 5.406.191 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert önkormányzatunk, mely a projekt nettó összköltségére nyújt fedezetet.

A projekt állása, a megvalósítás határideje:

A Zsebkalauz még 2010 õszén elkészült, a kifizetési kérelmet 2010 októberében benyújtotta önkormányzatunk. A templomkert kertészeti átalakítását tartalmazó tervek és MVH kódos költségvetés elkészítése idõigényes folyamat volt. A kertépítõ vállalkozó kiválasztásáról 2012 októberében döntött képviselõ-testületünk, a munkaterület átadására 2012. november 7-én került sor. A kert és az információs táblák mûszaki átadás-átvételére 2012. december 15-én került sor, így önkormányzatunk a nyitva álló kifizetési kérelem benyújtási idõszakon belül, még decemberben benyújtotta záró kifizetési kérelmét. A támogatás felhasználásának végsõ határideje 2013. augusztus 3. lett volna.

 

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése címû projekt elõrehaladásának rövid bemutatása

A projekt azonosítószáma: KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002

A pályázat célja:

A projekt alapvetõ célja hogy Ócsanálos belterületét jogszabályban meghatározott magassági biztonságot nyújtó árvízvédelmi mû védje. A gát megépítésével végleg, vagy legalábbis hosszú évekre elfelejthetjük az árvízi védekezéssel kapcsolatos anyagi és fizikai terheket és a területen élõ lakosság életében is beköszönt a várva-várt nyugalom. A célkitûzések egyik fontos szempontja a projekt megvalósulását követõen elért célállapot fenntartása is, melyet a megvalósítást követõen megfelelõ üzemeltetéssel, a karbantartási munkák elvégzésének biztosításával lehet elérni. Önkormányzatunk pályázatát (a projekt elõkészítõ szakaszának eredményeként) 2011. április 14-én nyújtotta be.

Az elnyert támogatás nagysága:

2011. augusztus 12-én született meg a támogatói döntés, a támogatási szerzõdés 2011. szeptember 26-án került aláírásra. A projekt összköltsége: 877 642 300 Ft. A megítélt támogatás összege: 877 642 300 Ft.

A projekt állása, a megvalósítás határideje:

Önkormányzatunk a projekt megvalósítás szereplõit a közbeszerzési szakértõi tevékenység ellátására 84/2011. (X. 17.) sz. képviselõ-testületi határozatával, a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására 111/2011. (XII. 13.) sz. képviselõ-testületi határozatával, a jogi -, a lõszermentesítési feladatok valamint a nyilvánosság biztosításának ellátására a 21/2012. (II. 10.) sz. képviselõ-testületi határozatával, a projekt mûszaki ellenõri, FIDIC mérnöki feladatainak ellátására 29/2012. (III. 05.) sz. képviselõ-testületi határozatával, a régészeti feladatok ellátására 50/2012. (IV. 17.) sz. képviselõ-testületi határozatával majd 97/2012. (IX. 18.) sz. képviselõ-testületi határozatával jelölte ki.

Gombos Ágnes ingatlanforgalmi szakértõ szakvéleménye alapján 2011. október 17-i keltezéssel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal az önkormányzat 12 ingatlant érintõ kisajátítási kérelmének helyt adva meghozta határozatát, mely alapján a tulajdonosok és az egyéb jogosultak részére megállapított kártalanítási összegek 2012. augusztus 3-ig kifizetésre kerültek, vagy a kijelölt ügygondnokos esetekben a Miskolc Városi Bíróságon letétbe helyezésre kerültek. Onga Nagyközség Önkormányzata árvízvédelmi töltés létesítése céljából a jogi szakértõ közremûködésével megvásárolt 23 projekttel érintett ingatlant a magánszemélyektõl. Az utolsó szerzõdések aláírására 2012. szeptember 12-én került sor.

A Detektor Plussz 11 Lõszermentesítõ Kft. a terület lõszermentesítését 2012 áprilisában elvégezte. A kiadott tanúsítvány szerint lõszermentesítési tevékenység alá vont területek 8 m-es mélységig katonai-rendeltetésû robbanószerkezetet nem tartalmaznak. A kijelölt terület 3m-es, a gátak és anyagnyerõhelyek 8 m-es mélységig lõszermentesek.

A jogszabály által kijelölt szervezettel (B.-A.-Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság) való szerzõdéskötést követõen módosult a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény, mely alapján a régészeti feladatok ellátásáért fizetendõ díj jelentõsen csökkent. A törvény módosítás következtében a beruházó a teljes próbafeltárás, a megelõzõ feltárás és elfedés költségeit maximum a teljes beruházási költség bruttó 1%-ig köteles viselni. Az új szerzõdés aláírására és a korábbi szerzõdés felmondására 2012. december 17-én került sor.

Akadálymentes, folyamatosan mûködõ és frissülõ internetes projekt honlap elkészült.

A közremûködõ szervezet, illetve a Közbeszerzési Felügyeleti Fõosztály minõségbiztosítása jelentõsen elhúzódott, ezért a közbeszerzés lezárásaképpen a DIAMIT Zrt-vel a szerzõdéses megállapodás aláírására 2013. január 3-án került sor. A nyertes ajánlatban a kivitelezõ 12 hónapos teljesítési határidõt vállalt, melynek értelmében a projekt közremûködõ szervezetéhez a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-hez támogatási szerzõdés módosítási kérelmet nyújtottunk be 2013. február 22-én, kérve a projekt megvalósulásának határidejének 2014. március 31-re történõ módosítását. Jelenleg a vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása, a kiviteli tervdokumentáció engedélyeztetése (építési tevékenység csak kiviteli terv birtokában folytatható), a terület átadásának és a régészeti tevékenység megkezdésének elõkészítése, valamint az önkormányzat tulajdoni lapokon tulajdonosként való bejegyzése, ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetés van folyamatban.

 

Aszfalt burkolatot kap a Mészáros Lázár utca (Fotó: Földesi Zsófia)Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése címû projekt elõrehaladásának rövid bemutatása

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047

A pályázat célja:

A projekt keretében sor kerül az árvízi káreseménnyel érintett belterületi közutak helyreállítására, fejlesztésére, szilárd burkolattal történõ ellátására, csapadékvíz elvezetõ csatornák kiépítésére, fejlesztésére. Önkormányzatunk pályázatát 2011. június 30-án nyújtotta be.

Az elnyert támogatás nagysága:

2011. november 3-án született meg a támogatói döntés, a támogatási szerzõdés 2012. február 3-án került aláírásra. A projekt összköltsége: 74.692.405 Ft. A megítélt támogatás összege: 70.957.784  Ft. Önerõ: 3.734.621 Ft.

2012. december 18-án a 30 napon belül benyújtásra kerülõ számlák önerejének biztosításához elnyert önerõ támogatás: 231.965  Ft.

2013. április 10-én a 30 napon belül benyújtásra kerülõ számlák önerejének biztosításához elnyert önerõ támogatás: 3.413.502 Ft.

(A csapadékvíz elvezetésre jutó költségek önerejének fedezetére elnyert BM Önerõs támogatásunk az új önerõ igénylési rendszer alapján - mely valamennyi elszámolható költség vonatkozásában lehetõvé teszi az önerõ támogatás igénylését - csökkentésre kerül majd, annak érdekében, hogy ne valósuljon meg az önerõ két forrásból történõ támogatása.)

A projekt állása, a megvalósítás határideje:

A pályázathoz eredetileg becsatolt tervek (Transdowell Zrt.) az útburkolat megerõsítési tervekhez csatlakozó szikkasztó árkos vízelvezetést tartalmazták, a tervezõ nyilatkozata alapján a meglévõ árkok tisztítása, gaztalanítása nem minõsül vízjogi engedély köteles tevékenységnek. Az engedélyezõ hatóság, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség állásfoglalása alapján azonban az ároktisztítás vízjogi engedélyköteles tevékenység, melynek értelmében a terveket talajmechanikai szakvéleménnyel kellett kiegészíteni. Tekintettel a kedvezõtlen talajfizikai jellemzõkre, olyan nagyszelvényû árkokat kellett volna kialakítani, mely a helyi geodetikus és közmû adottságok miatt nem fért el, így szikkasztó kutak kialakítása vált szükségessé, erre kapott önkormányzatunk vízjogi létesítési engedélyt. Az engedély kiegészítését, módosítását kérte a tervezõ, így a projekt jogerõs vízjogi engedéllyel csak 2012. július 20-án rendelkezett.

Önkormányzatunk a projekt megvalósítás szereplõit (közbeszerzési szakértõ, projektmenedzsment szolgáltatás biztosítása, jogi szakértõ és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása) 76/2012. (VII. 31.) sz. képviselõ-testületi-határozatával, a projekt mûszaki ellenõrét 96/2012. (IX. 18.) sz. képviselõ-testületi-határozatával, könyvvizsgálóját 136/2012. (XII. 11.) sz. képviselõ-testületi-határozatával jelölte ki.

Járdaépítés a Csokonai utcában (Fotó: Buzás Márta)A jogerõs létesítési engedély birtokában a projekt közbeszerzési szakértõje megkezdte az ajánlattételi dokumentáció elõkészítését, melyek ajánlattevõk részére történõ megküldésére 2012. szeptember 3-án került sor. Az önkormányzat az ajánlattételi felhívás szerint 2012. október 15-én kötött volna szerzõdést - a nyertes kivitelezõ céggel - a FEDRID Kft-vel, azonban képviselõ-testületünk 2012. október 11-i ülésén adott felhatalmazást az eredmény kihirdetésére, a közbeszerzési határidõk betartásával a szerzõdés aláírására 2012. október 31-én került sor. A projekt mûszaki ellenõre az aszfaltozási munkákat 2012. november 15-én idõjárási okokra hivatkozva letiltotta. Az önkormányzat mûszaki javaslatra hozzájárult az aszfaltozási munkák 2013. április 13-ig történõ elvégzéséhez.

A beruházás 70%-ban megvalósult, kiállításra került az engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában a nettó 15.488.640 Ft-os számla, melynek ÁFÁ-ja fordított adózás hatálya alá esik és a nem engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában a bruttó 26.246.277 Ft-os számla, mely számlákat és a fordított áfa elõzetes megtérítésére irányuló kérelmünket 2013. április 10-én benyújtottuk a projekt közremûködõ szervezetéhez. A kivitelezési munkák várhatóan 2013 májusában befejezõdnek, a projekt megvalósulásának határideje: 2013. május 31.

 

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán címû projekt elõrehaladásának rövid bemutatása

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0028

A pályázat célja:

A projekt eredményeként minden rászoruló számára elérhetõvé válnak a jogszabályokban rögzített ellátási formák, melyek a szociális biztonságot garantálják, illetve biztosítják a minõségi ellátás elérhetõségét. A projekt keretében a Szociális Szolgáltató Központ székhely épülete (József A. u. 5.), valamint a gyermekjóléti és családsegítõ szolgáltatásnak otthont adó épület (Rákóczi u. 28.) infrastrukturális fejlesztése: felújítása, bõvítése és akadálymentesítése valósul meg. A nappali ellátás keretében mûködõ 35 férõhelyes idõsek klubja az átalakítás következtében 40 férõhelyesre bõvül. A beruházás lehetõséget teremt a szociális alapellátások minél szélesebb körben történõ elérhetõségére, mely által javul a szociálisan rászorulók életminõsége. Önkormányzatunk pályázatát 2012. január 9-én nyújtotta be.

Az elnyert támogatás nagysága:

2012. június 14-én született meg a támogatói döntés, a támogatási szerzõdés 2012. október 29-én került aláírásra. A projekt összköltsége: 96.590.392 Ft. A megítélt támogatás összege: 91.760.872 Ft. Önerõ: 4.829.520 Ft.

2012. december 18-án a 30 napon belül benyújtásra kerülõ számlák önerejének biztosításához elnyert önerõ támogatás: 143.047 Ft.

(Az önerõ igénylés rendszere 2013 áprilisától megváltozott, mostantól nem a 30 napon benyújtandó számlák önerejére lehet támogatást igényelni, hanem 2013. április 5-tõl kezdõdõen a 2013. november 30-ig benyújtásra kerülõ elszámolások éves önerejére lehet igényt benyújtani. A projekt új önerõ igénylésének elõkészítése folyamatban van.)

A projekt állása, a megvalósítás határideje:

Önkormányzatunk a projekt megvalósítás szereplõit (közbeszerzési szakértõ, projektmenedzsment szolgáltatás-, nyilvánosság- és könyvvizsgálat biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, mûszaki ellenõrzés ellátása) 118/2012. (XI. 20.) sz. képviselõ-testületi határozatával jelölte ki.

A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013. február 15-én kiküldésre került ajánlattételi felhívásokkal kezdõdött meg. Önkormányzatunk 26/2013. (III. 19.) sz. képviselõ-testületi határozatában az eljárást eredményesnek nyilvánította és a kivitelezéshez szükséges többlet önerõt 2013. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosította. Az összességében legkedvezõbb ajánlatot benyújtó Cser-Komkra Kft-vel 2013. április 2-án került a vállalkozási szerzõdés aláírására. A kivitelezõ 2013. április 18-án élt a szállítói elõleg (a támogatási szerzõdésben rögzített, kivitelezésre rendelkezésre álló költségek 10%-a) lehívásának lehetõségével, melyet a projekt közremûködõ szervezetéhez a MAG Zrt-hez felterjesztett önkormányzatunk. A Szociális Szolgáltató Központ elõre ütemezett NRSZH általi helyszíni ellenõrzése miatt a munkaterület átadására 2013. április 23-án kerül sor. A kivitelezési munkák befejezésének, így a projekt megvalósulásának határideje: 2013. június 30.

 

Kisléptékû településfejlesztés Onga nagyközségben címû projekt elõrehaladásának rövid bemutatása

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091

A pályázat célja:

Onga nagyközség dél-nyugati részén a Csokonai, Mészáros Lázár utcák egy részének szilárd burkolattal történõ ellátása valamint a Nádas és Kölcsey utcák útburkolatának felújítása és a hozzá tartozó járdák megépítése valósul meg, mely biztonságos közlekedési feltételeket teremt, ugyanakkor hozzájárul a településünkön élõk életminõségének javulásához, fokozza a lakosság komfortérzetét. Önkormányzatunk pályázatát 2012. január 16-án nyújtotta be.

Az elnyert támogatás nagysága:

2012. augusztus 13-án született meg a támogatói döntés, a támogatási szerzõdés 2012. október 19-én került aláírásra. A projekt összköltsége: 94.184.477 Ft. A megítélt támogatás összege: 89.475 253 Ft. Önerõ:4.709.224 Ft.

2012. december 18-án a 30 napon belül benyújtásra kerülõ számlák önerejének biztosításához elnyert önerõ támogatás: 169.980 Ft.

2013. április 10-én a 30 napon belül benyújtásra kerülõ számlák önerejének biztosításához elnyert önerõ támogatás: 2.239.168 Ft.

A projekt állása, a megvalósítás határideje:

Önkormányzatunk a projekt megvalósítás szereplõit (közbeszerzési szakértõ, projektmenedzsment szolgáltatás biztosítása) 95/2012. (IX. 18.) képviselõ-testületi-határozatával, a projekt mûszaki ellenõrét, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátóját és könyvvizsgálóját 96/2012. (IX. 18.) sz. képviselõ-testületi-határozatával, könyvvizsgálóját 117/2012. (XI. 20.) sz. képviselõ-testületi-határozatával jelölte ki.

A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2012. október 18-án kiküldésre került ajánlattételi felhívásokkal kezdõdött meg. Az összességében legkedvezõbb ajánlatot benyújtó Cser-Komkra Kft-vel 2012. december 3-án került sor a projekt keretében elszámolható nettó 67.243.995 Ft, valamint az el nem számolható (jelen projekt keretében felújítandó utak két helyen is csatlakoznak az országos közúthálózat részét képezõ utakhoz, mely a projekt keretében el nem számolható tétel) nettó 275.000 Ft-ot tartalmazó vállalkozási szerzõdések aláírására. Az építési munkák elõrehaladása elérte a szerzõdés szerinti elsõ ütemet, 25%-ot, így a kizárólag engedélyköteles tevékenységet tartalmazó (fordított áfa hatálya alá tartozó) számla kiállításra és kifizetési kérelem formájában benyújtásra került a Norda Nonprofit Kft-hez. A kivitelezési munkák befejezésének, így a projekt megvalósulásának határideje: 2013. június 30.

 

4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztését, felújítását célzó projekt elõrehaladásának rövid bemutatása

A pályázat célja:

A pályázat a 092 hrsz-on található kivett sportpálya, öltözõ mûvelési ágú ingatlan felújítását, férfi-nõi és akadálymentes vizes blokkal történõ bõvítését, épületgépészeti korszerûsítését, tetõfelújítását és héjazat cseréjét tartalmazza.

Az elnyert támogatás nagysága:

A 2012. április 2-i határidõvel benyújtott pályázatunk 19.946.925 Ft vissza nem térítendõ támogatásra irányult, ezzel szemben 2012. november 15-én 17.951.000 Ft támogatást nyert el önkormányzatunk.

A projekt állása, a megvalósítás határideje:

Jelenleg az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése van folyamatban, melynek engedélyeztetését követõen indulhat el a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A megvalósítási határidõ szoros, mivel a támogatás felhasználásának végsõ határideje 2013. június 30., mely határidõig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A pályázat benyújtásakor vállalta képviselõ-testületünk, hogy az építéssel járó beruházás megvalósítása során a támogatási összeg 5%-ának mértékéig határozott idejû közfoglalkoztatottat alkalmaz.

 

5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján önkormányzati felzárkóztatási támogatást célzó projekt elõrehaladásának rövid bemutatása

A pályázat célja:

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévõ közutakon végzett felmérés alapján 300 m2 kátyúzandó terület került felmérésre. A kátyúkat a közfoglalkoztatottak a projekt keretében beszerzésre kerülõ eszközök és anyagok segítségével felszámolják, ezáltal munkájuk hozzájárul a helyi értékteremtéshez.

Az elnyert támogatás nagysága:

A 2012. május 2-i határidõvel benyújtott pályázatra 2012 augusztusában 6.628.343 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert önkormányzatunk.

A projekt állása, a megvalósítás határideje:

A pályázat keretében a település önfenntartó képességének javításához és a helyi foglalkoztatás bõvítéséhez, az értékteremtõ közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges eszközök beszerzésérõl a képviselõ-testület 2012 októberében döntött, a Bosch GSH 27VC bontókalapácsot, az RZ 121 aszfaltvágót és a VVV 600/12 padkahengert 5.760.720 Ft értékben 2012 decemberében a helyi vállalkozó, a Juhász és Társa Bt. leszállította.

Amennyiben az idõjárási körülmények megfelelõek, sor kerül az aszfaltozáshoz szükséges anyagok (aszfalt, kõzúzalék, bitumen) beszerzésére az elnyert 867.623 Ft-ból, a kátyúzási feladatot közfoglalkoztatás keretén belül közfoglalkoztatottjaink végzik majd el. A megvalósítás idõtartama alatt a helyszíneket az Ongai Polgárõr Egyesület önkéntesei vagyonvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontból biztosítják majd.

A támogatás felhasználásának végsõ határideje 2013. június 30., mely határidõig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

 

NKA pályázati felhívása keretében "Csokonai köztéri szobor megvalósítása és felállítása Ongán a történelmi emlékparkban" címû projekt elõrehaladásának rövid bemutatása

A pályázati azonosító: 3974/00014

A pályázat célja:

A projekt keretében a Berzsenyi utcai Történelmi emlékparkban (Onga belterület 666/1 hrsz ingatlan) egy Csokonai Vitéz Mihályt ábrázoló, mészkõ talapzaton álló bronz mellszobor kerül kivitelezésre.

Az elnyert támogatás nagysága:

A 2012. november 14-i határidõvel benyújtott pályázatra 2013 februárjában 2.000.000 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert önkormányzatunk.

A projekt állása, a megvalósítás határideje:

A 1,5 mmagas mészkõ posztamensen álló 80 cmmagas bronz mellszobor 2013. augusztus 16-ig történõ elkészítése céljából 2013. március 7-én kötött önkormányzatunk felhasználási szerzõdést Ekker Róbert szobrászmûvésszel. Az agyagmodell 2013. március 28-ra elkészült, 2013. április 30-ra várhatóan elkészül a gipszforma, mely munkafázist a bronz mellszobor öntése követ. A támogatás felhasználásának végsõ határideje 2013. október 10. A tervek szerint a szobor felavatására 2013. augusztus 20-án kerül sor.

 

Évszakoktól független mindennapos testnevelés órák megtartásához szükséges komplex infrastrukturális feltételrendszer kialakítása az ongai Görgey Artúr Általános Iskolában címû projekt elõrehaladásának bemutatása

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0025

 

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete 102/2012. (XI. 14.) sz. képviselõ-testületi határozata alapján 2012. november 15-én nyújtottuk be pályázatunkat. A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére 137/2012. (XII. 11.) sz. képviselõ-testületi határozattal a KRODA Kft-t került felkérésre, mely tevékenység a pályázat hiánypótlási szakaszában le is zárult. A projekt szereplõi közül a 24/2013. (II. 12.) sz. képviselõ-testületi határozattal a közbeszerzési szakértõ valamint a projektmenedzsment tevékenység ellátója került felkérésre.

A projekt indokoltsága:

A 3 épületegységbõl álló Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2. számú épülete - amely helyt ad a rendkívül alacsony kapacitású tornateremnek - mára már rendkívül rossz állapotba került. A beázó tetõszerkezet, a korszerûtlen nyílászárók, és a külsõ hõszigetelés hiánya mind-mind hozzájárul az épület gazdaságtalan mûködtetéséhez, "az egészséges tanulói környezetre méltatlan" jelzõ kiérdemléséhez. A terem alacsony kapacitása, a felmenõ rendszerben megvalósuló jelenlegi testnevelés órákra sem biztosítja az elégséges helyszükségletet. Tanulóink döntõ többsége (77%-a) hátrányos helyzetû diák, a sajátos nevelési igényû tanulók száma évrõl-évre növekvõ tendenciát mutat. Bár az oktatásukhoz szükséges személyi feltételekkel rendelkezik iskolánk, azonban egyszerû és korszerûtlen fejlesztõ eszközeink, bútorzatában elavult fejlesztõ szobánk nem tudja garantálni a modern és hatékony fejlesztési folyamatot.

A projekt megvalósításával célunk:

Az oktatási intézményünk racionális és költséghatékony mûködésének kialakítása, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése, az eszközellátottság javítása az iskolában. Kiemelt célunk, hogy megteremtõdjön iskolánkban a mindennapos, tanórai keretek között, délelõtti idõszakban szervezett, évszakoktól független testnevelés órák biztosításának a feltétele, továbbá, hogy kialakításra kerüljön az integrációt elõsegítõ akadálymentes iskolai környezet. A projekt eredményeként megvalósul egy, az európai normáknak is megfelelõ, korszerû és energiatakarékos intézmény, mely minõségi változást eredményez az oktató-nevelõ munka színvonalában, iskolaközösségünk mindennapjaiban.

Céljaink eléréséhez az alábbi tevékenységeket, fejlesztéseket határoztuk meg pályázatunkban:

- a mindennapos testneveléshez szükséges, teljes körûen akadálymentesített sportlétesítmény létrehozása,

- megújuló energiaforrások alkalmazása,

- korszerûtlen iskolaépületünk (2. számú iskolaépület) nyílászáróinak cseréje, az épület külsõ hõszigeteléssel való ellátása, lapos tetõ felújítása, az épület akadálymentesítése,

- a sajátos neveltetési igényû tanulóink fejlesztéséhez szükséges speciális bútorzat és eszközfelszereltség beszerzése,

- új, korszerû sporteszközök beszerzése, 

- az iskolai rendezvények megvalósításához szükséges közösségi tér hiányának pótlása az új tornaterem megépülésével,

- gyakorlatorientált tárgyak bevezetése a környezeti fenntarthatóság témakörében, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetû tanulók közösségi tevékenységbe való aktív bekapcsolódásába.

Az elnyert támogatás nagysága:

A projekt támogatói döntésérõl 2013. április 16-án értesült önkormányzatunk. Az elnyert, vissza nem térítendõ támogatás, mely a projekt elszámolható költségének 100%-a: 392.564.085 Ft. A projekt el nem számolható költségeit a fejlesztéssel érintett ingatlanok megvásárlása/kisajátítása jelenti.

A projekt állása, a megvalósítás határideje:

A támogathatóságot az Irányító Hatóság három feltételhez szabta, melyek a következõk:

Onga belterület hrsz. 249., 251., 252. ingatlanok esetében a tulajdonosváltást a pályázónak a támogatási szerzõdés megkötéséig a vonatkozó szemle típusú tulajdoni lap másolat benyújtásával szükséges igazolnia, melyen a pályázó tulajdonosként kerül feltüntetésre. A tulajdonos váltás bejegyzésének kérelme legalább a széljegyen kell, hogy szerepeljen.

A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a beruházással érintett feladat-ellátási helyen a projekt megvalósítási szakaszának zárásásig a mindennapos testneveléshez szükséges, képzett humán erõforrást rendelkezésre állását megteremti.

A támogatási szerzõdés megkötéséig kérjük benyújtani a 321/2011. (XII. 27.) A helyi esélyegyenlõségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlõségi mentorokról korm. rendelet alapján a települési önkormányzat által elkészített helyi esélyegyenlõségi programot (helyzetelemzés és intézkedési terv).

A támogatási szerzõdés megkötésének feltételeirõl a projekt közremûködõ szervezete a MAG Zrt. értesít majd. A projekt megvalósításának határideje a benyújtott pályázat szerint 2014. június 30.

 

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Ongán címû pályázat elõrehaladásának bemutatása

A pályázat azonosítószáma: ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108

 

A pályázat célja:

A 2/2013. (I. 14.) sz. képviselõ-testületi határozat alapján 2013. január 14-én került benyújtásra az I. sz. háziorvosi rendelõ és védõnõi tanácsadó (Onga, Arany János u. 16.) épületének felújítására, átalakítására, bõvítésére, akadálymentesítésére az intézmény korszerûbb, hatékonyabb, biztonságosabb és energiatakarékosabb üzemelését, valamint az elavult egészségügyi- és informatikai eszközök cseréjét célzó pályázat.

A pályázat elszámolható összköltsége: 59.996.550 Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett. A pályázat hiánypótlási felhívásának határidõben 2013. február 28-án eleget tett önkormányzatunk. A projekt szereplõi közül a szakági terveket készítõ tervezõket 41/2013. (III. 19.) sz. képviselõ-testületi határozattal jelölte ki önkormányzatunk. Jelenleg a pályázat ismételt tartalmi ellenõrzése zajlik.

 

A helyi hõ, és villamosenergia-igény, valamint a helyi hõ és hûtési igény kielégítése megújuló energia forrásokkal címû pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatok

A pályázat azonosítószáma: KEOP-2012-4.10.0/A

A pályázat célja:

A 19/2013. (II. 12.) sz. képviselõ-testületi határozattal, a 20/2013. (II. 12.) sz. képviselõ-testületi határozattal, valamint a 21/2013. (II. 12.) sz. képviselõ-testületi határozattal elfogadott 3 pályázat benyújtása a fejlesztéssel érintett ingatlanok fûtésének korszerûsítését és biomassza kazán telepítését célozzák, az alábbi megvalósítási helyszíneken:

Polgármesteri Hivatal

(elszámolható összköltség: 26.133.425 Ft, igényelt támogatás: 22.213.411 Ft.) Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda

(elszámolható összköltség: 26.646.505 Ft, igényelt támogatás: 22.649.529 Ft.) Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (elszámolható összköltség: 57.762.013 Ft, igényelt támogatás: 49.097.711 Ft.)

A 22/2013. (II. 12.) sz. képviselõ-testületi határozattal döntött önkormányzatunk a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen arról, hogy az ajánlat bírálati szempontja alapján az eljárás nyertese a közbeszerzés valamennyi része tekintetében az Euro-Fischer Kft. lett.

A pályázatokat 2013. február 25-én (a pályázatok benyújtása legkorábban ekkor volt lehetõség) benyújtottuk, még ugyanezen a napon az Új Széchenyi Terv pályázatait kezelõ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelent közlemény szerint a konstrukciót 2013. február 28. napjával határozatlan idõre felfüggesztették. A rendelkezésre álló 5 milliárd forintos forrás erejéig, a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, a minimális támogatási ponthatárt elérõ, vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek majd kiválasztásra a támogatott projektek.


- Lengyel Henrietta -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1027379

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...