English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésekrõl

 

A képviselõ-testület június és augusztus közötti ülésein elhangzott legfontosabb napirendi pontokról alább olvashatnak tudósítást.

 

Június 6-ai rendkívüli testületi ülés

 

Új alapító okirattal (Fotó: Pénzeli Tímea)Szociális és Gyermekjóléti Társulás

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulására a Társulási megállapodást. A képviselõ-testület a társulás tanácsába Madzin Tibor polgármestert delegálta.

 

Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a Ongai Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát. Onga, Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bõcs, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Emõd, Felsõzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Kisgyõr, Répáshuta, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópetri önkormányzata által alapított Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása irányításában 2013. július 1-tõl végzi mûködését. Onga Nagyközség Önkormányzata a Szociális Szolgáltató Központ fenntartói jogát 2013. július 1-tõl az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulásának átadja. A hatályban lévõ lapító okirat és azok módosításai 2013. június 30-val hatályukat vesztették.

 

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása székhely önkormányzataként vállalta a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ellátását 2013. július 1-jétõl 2013. december 31-ig tartó idõszakban. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete nyilatkozott arról, hogy a feladatot az Ongai Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: 3562 Onga, József Attila u. 5., ágazati azonosítója: S0016631) látja el.

 

A szennyvíztisztító telep üzemeltetése

Onga Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a körömi szennyvíztisztító telep 15 éves üzemeltetésére (bérletére) vonatkozó szerzõdést. A képviselõ-testület felkérte a polgármestert, a bérleti üzemeltetési-szerzõdés aláírására.

 

Július 11-ei rendkívüli testületi ülés

 

A helyi építési szabályzatról

Onga Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi építési szabályzatról szóló 11/1999.(VI. 01.) rendeletét az alábbiak szerint módosította:

1. §

E rendelet hatálya Onga belterületén a Rákóczi utca, Görgey Artúr utca, Muskátli utca, Széchenyi utca és Balaton utca által határolt területre terjed ki a TSZ-2 jelû szabályozási terven jelölt határok között.

2. §

(1) Onga Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. (VI. 1.) Ökt rendelet                   ( továbbiakban R.) 6. §  szerinti szövegrész: "Településközpont vegyes terület, zártsorú beépítéssel, megengedett legnagyobb beépítettség: 35 %, sarokteleknél: 75 %

2.08.TV /2 - 35, 75 / -7,5 - K (Csak Hrsz: 216/1,216/2,217,220,221, illetve Hrsz: 248/1, 249, 250, 251, 252 telkekre).

a) Kialakítható legkisebb telekterület: kialakult

- telekszélesség: kialakult,

- telekmélység: kialakult.

b) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

Megengedett legkisebb építménymagasság: -

c) A beépítés feltételének közmûvesítettségi mértéke: víz, szennyvíz., villany, gáz,

d) A zöldterület legkisebb mértéke: 20 %"

a következõk szerint módosul / helyébe a következõ rendelkezés lép:

"Településközpont vegyes terület, zártsorú beépítéssel, megengedett legnagyobb beépítettség: 35 %, sarokteleknél: 75 %

2.08.TV /2 - 35, 75 / -7,5 - K

(Csak Hrsz: 216/1,216/2,217,220,221)

a) Kialakítható legkisebb telekterület: kialakult

- telekszélesség: kialakult,

- telekmélység: kialakult.

b) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

Megengedett legkisebb építménymagasság: -

c) A beépítés feltételének közmûvesítettségi mértéke: víz, szennyvíz., villany, gáz,

d) A zöldterület legkisebb mértéke: 20 %"

(2) A R. 6. § a következõkkel egészül ki:

Településközpont vegyes terület oldalhatáron álló és szabadon álló beépítéssel, megengedett beépítettség: 50 %

2.15. TV / OSZ - 50 / -12,5 - 12000

(Csak Hrsz: 247, 249, 250, 251, 265, 266 telkekre)

a) Kialakítható legkisebb telekterület: 12000 m2 / kialakult

- telekszélesség: kialakult,

- telekmélység: kialakult.

b) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 12,5 m

Megengedett legkisebb építménymagasság: -

c) A beépítés feltételének közmûvesítettségi mértéke: víz, szennyvíz. villany, gáz,

d) A zöldterület legkisebb mértéke: 20 %

 

Szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez közbeszerzés

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-4.2.1/A-11-2011-0028 azonosító számú projekt megvalósításához a "Szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az

Iroda 2000 Kft. (3530 Miskolc, Corvin u. 1-3.) ajánlattevõ által benyújtott összességében legelõnyösebb ajánlatát fogadta el:

A vállalási ár: 11.886.600 Ft + 3.209.382 Ft ÁFA = 15.095.982 Ft.

A második legkedvezõbb ajánlatot a Danpet Kft. (3860 Encs, Ady E. u. 5.) tette, az ellenszolgáltatás összege: 11.930.000 Ft + ÁFA = 15.151.100 Ft.

A projekt támogatási szerzõdése alapján az eszközbeszerzés 95%-os támogatásban részesül. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a 2/2012. (I. 09.) számú képviselõ-testületi határozatában az eszközbeszerzés önerejét biztosította. A képviselõ-testület felhatalmazást adott az eredmény kihirdetésére, és a szerzõdéskötési feladatokkal megbízta Madzin Tibor polgármestert.

 

Helyi esélyegyenlõségi program elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete Onga Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlõségi Programját megtárgyalta és elfogadta. Ezzel egyidejûleg a 131/2012. (XII. 11.) sz. Képviselõ-testületi határozattal elfogadott Esélyegyenlõségi Program hatályát vesztette.

 

Szó volt a szemétszállításról is (Fotó: T. L.)Hulladékkezelési szerzõdés felmondása

Onga Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete elfogadta és tudomásul vette a CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. ( 3527. Miskolc, Zsigmondy u. 34. ) mint - közszolgáltató - és Onga Nagyközség Önkormányzata - mint megrendelõ - közötti települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzõdés, a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. Törvény 45.§. (2) bekezdés b.) pontja, valamint a szerzõdés 20. pontja alapján, 2013. július 1. napjával kezdõdõ hathónapos felmondási idõvel és 2013. december 31 napjával megjelölt szerzõdés felmondását.

 

Kéményseprõ díjak

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a kéményseprõ-ipari szolgáltatás díjaira vonatkozó tételeket.

 

"Partnerség erõsítése Ongán" címû pályázat

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az Államreform Operatív Program keretében kiírt ÁROP-1.A.6-2013 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erõsítése" program keretében megvalósítandó "Partnerség erõsítése Ongán" címû pályázat benyújtását elfogadta. A projekt elszámolható összköltsége: 19.999.452 Ft, a támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka.

 

Szennyvíztisztító fejlesztési önkormányzati társulás

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete egyetértett azzal, hogy Onga Nagyközség Önkormányzata társult tagként 2013. július 1-jei hatállyal jogi személyiségû társulást hozzon létre. A képviselõ-testület a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodását jóváhagyta. A képviselõ-testület a jogi személyiséggel rendelkezõ Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként Dr. Nevelõs Szabolcs aljegyzõt delegálta.  A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöki feladatát Hernádkak község önkormányzat mindenkori polgármestere, jelenleg Hajdú János polgármester lássa el. A képviselõ-testület felkérte a polgármestert, a megállapodás módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

Augusztus 27-ei testületi ülés

 

SZMSZ módosítása

Onga Város Képviselõ-testülete Onga Város Önkormányzata Képviselõ-testülete és Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében véleményezési jogkörében eljáró Onga Város Önkormányzata Képviselõ-testület Pénzügyi Bizottsága  véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotta:

1. §

Onga Város Képviselõ-testületének 8/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosul:

"A rendelet címében, preambulumában, 1. §-ában, 2. § (1) és (3) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) b.) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 36. §-ában, 1-3. mellékletében, valamint 1-4. függelékében szereplõ "nagyközség" szó helyett "város" szó kerül.

2. §

(1) A rendelet 1. függelékében az 5. Alap és vállalkozási tevékenység szakfeladat rend szerint felsorolásból

a.) törlésre kerülnek:

"660002 Egyéb pénzügyi tevékenység"

940000 Közösségi társadalmi tevékenységek" szakfeladatok,

b.) a "841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel" szakfeladat helyébe "841913 Támogatási célú finanszírozási mûveletek" szakfeladat kerül.

(2) A rendelet 4. függelékében szereplõ Ongai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Ügyrendje III. fejezete 1. pontjában a Polgármesteri Hivatal belsõ tagozódása az alábbiakra módosul:

"Polgármester 1 fõ.

Jegyzõ 1 fõ.

Aljegyzõ 1 fõ.

Pénzügyi csoportvezetõ 1 fõ.

Pénzügyi feladatok 6 fõ.

Adóügyi feladatok 1 fõ.

Pályázati referens 1 fõ.

Igazgatási csoport

            Szociálpolitikai feladatok 2 fõ

            Településüzemeltetési feladatok         1 fõ

Igazgatási, titkársági feladatok 3 fõ

Karbantartó csoport, csoportvezetõ 1 fõ

            Intézmények fenntartási, karban        tartási, adminisztratív feladatok          3 fõ

            Kézbesítõ/takarító 1 fõ"

(3) A rendelet 4. függelékében szereplõ Ongai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatában és Ügyrendjében a szakfeladatrend felsorolásnál

 

a.) törlésre kerül az "660002 Egyéb pénzügyi tevékenység" szakfeladat,

b.) a "841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel" szakfeladat helyébe "841913 Támogatási célú finanszírozási mûveletek" szakfeladat kerül.

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl 

Onga Város Képviselõ-testületének 2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint módosult:

(1) A 2013. január 1. és június 30. között pótelõirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek elõirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 305. 474 E Ft-tal, költségvetési kiadását 305. 474 E Ft-tal módosította és az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét 933. 390 E Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 933. 390 E Ft-ban állapította meg.

 

Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésérõl

Onga Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetése I. félévi helyzetének alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felújításra kerül a sportöltözõ (Fotó: Galyas Ferenc)Sportöltözõ felújítás

Onga Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 4/2012. (III. 1) BM rendelet alapján elnyert támogatáshoz kapcsolódó "Sportöltözõ felújítás és bõvítés" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az alábbi döntést hozta:

1. Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. A 4/2012. (III. 1) BM rendelet alapján elnyert támogatáshoz kapcsolódó "Sportöltözõ felújítás és bõvítés" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében benyújtott, a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján a Len-Véd Kft. (3562 Onga, Klapka Gy. u. 1.) ajánlattevõ által benyújtott összességében legelõnyösebb ajánlatát fogadta el. A vállalási ár: 15.297.137 Ft + 4.130.227 Ft ÁFA = 19.427.364 Ft

2. Az önkormányzat a kivitelezéshez szükséges önerõt 35/2012. (III. 30.) számú képviselõ-testületi határozatában biztosította.

3. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerzõdéskötés teljes lebonyolítására.

4. A közbeszerzési eljárás lefolytatását bonyolító SUM Bt. (3561 Felsõzsolca, Rétföld u. 75.) részére a határozat továbbításáról a polgármester gondoskodik.

 

2013. évi kiegészítõ támogatására vonatkozó igény benyújtása

Onga Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Magyarország 2013. évi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet IV. pontja alapján a helyi önkormányzat mûködõképessége megõrzését szolgáló támogatási igényt nyújtott be.

 

A nagyközség 2012. évi közmûvelõdési munkájáról

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a "Beszámoló a nagyközség 2012. évi közmûvelõdési munkájáról" címû elõterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadta.

 

A sportegyesület 2012. évi tevékenységérõl

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a "Beszámoló a sportegyesület 2012. évi tevékenységérõl" szóló elõterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadta.

 

Egyéb kérdések

Az ülésen többek között szó volt még az önkormányzat peres ügyeirõl, Onga városnapjáról, a Berzsenyi utcai piac asztalok elhelyezésérõl, a kóbor kutyák befogásáról, a Turul megvilágításáról, a tavak hasznosításáról, a kettõskereszt Virágbolt elõtti végleges elhelyezésérõl, a Szõlõhegyrõl, a Major utca végén a Bársonyos-híd áldatlan állapotáról, az eddig elmaradt kátyúzásokról,

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1007220

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...