English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

 

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a február 12-ei ülésén az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotta.

 

I. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) Onga Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és irányítása alatt mûködõ költségvetési szervekre;

b) az önkormányzat vagyonának teljes körére, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1.§ (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon.

 

II. Az önkormányzati vagyon

2. § (1) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak:

a) a helyi közutak és mûtárgyaik,

b) a járdák, terek és parkok,

c) a vizek és  vízi közmûnek nem minõsülõ közcélú vízi létesítmények,

d) a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai,

e) a védett természeti területek,

f) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy az önkormányzat képviselõ-testülete rendeletével annak nyilvánít.

Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyonelemeket a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza.

 

III. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár

3. § A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekrõl a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában meghatározottak szerint kell nyilvántartást vezetni.

4. § A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában - a költségvetési év zárónapján - meglévõ vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak tételes kimutatása. A vagyonleltárban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelõ kötelezettségeket is. Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltárban kell bemutatni. Az önkormányzat tulajdonában lévõ vagyonról a jegyzõ kettõévente átfogó leltárt készít.

5. § Az Nvt. 9.§ (1) bekezdésében meghatározott közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítésrõl a polgármester gondoskodik, és a képviselõ-testület hagyja jóvá. Az elsõ közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet legkésõbb 2015. január 1. napjáig el kell fogadni.

 

IV. Rendelkezés a vagyonnal

6. § A korlátozottan forgalomképes vagyonhoz és az üzleti vagyonhoz kapcsolódóan minden döntés a képviselõ-testület hatáskörébe tartozik.

7. § A képviselõ-testület az önkormányzati vagyonból nem minõsít vagyonelemet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonnak.

V. Az önkormányzati vagyon átruházása

8. § (1) Az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében 25 millió forint értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ részére lehet.

(2) Az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a versenyeztetési eljárás szabályait külön jogszabályban nem szabályozott esetekben a képviselõ-testület által jóváhagyott, e rendelet 4. számú mellékletét képezõ "Versenyeztetési Szabályzat" tartalmazza. (A Versenyeztetési Szabályzatot a következõ két számunkban két részletben tesszük közzé. - szerk. -)

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan értékesítése esetén - az Nvtv. 14. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - az államot minden más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg.

(4) A szerzõdés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester vagy az általa arra felhatalmazott személy jogosult.

 

VI. A felajánlott vagyon elfogadása

9. § (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelõ a képviselõ-testület jóváhagyásával fogadhatja el, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az önkormányzat részére ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselõ-testület jóváhagyására.

 

VII. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

10. § (1) A képviselõ-testület a vagyontárgyak értékesítése esetén a vagyontárgy értékét:

a) ingatlanvagyon és vagyoni értékû jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés,

b) ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartás alapján állapítja meg.

 

VIII. Eljárás a tulajdonos képviseletében

11. § (1) Az önkormányzati vagyont érintõ hatósági eljárásban a tulajdonost megilletõ nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

 

IX. Vagyonkezelõi jogra vonatkozó szabályok

12. § Az önkormányzat tulajdonában lévõ nemzeti vagyonra az Nvtv. rendelkezései szerint, az ott meghatározott személyekkel, az önkormányzat közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelõi jogot létesíthet. A vagyonkezelési szerzõdés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító szerzõdés versenyeztetés nélkül köthetõ. Az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó vagyonkezelõi szerzõdés kötelezõ elemeit, továbbá a szerzõdés felmondására vonatkozó részletszabályokat az Nvtv. rendelkezései tartalmazzák.

 

X. Önkormányzati követelésekrõl való lemondás

13. § (1) Önkormányzati követelésekrõl a következõ esetekben lehet lemondani:

a) csõdegyezségi megállapodásban,

b) bírói egyezség keretében,

c) felszámolási eljárásban, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata szerint a követelés várhatóan nem térül meg,

d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással hajtható be,

e) ha a kötelezett bizonyíthatóan nem lelhetõ fel,

f) a jogszabályok által megfogalmazott közérdekû cél érdekében, ha a lemondás a közérdekû cél megvalósítását szolgálja.

(2) Amennyiben más jogszabály eltérõen nem rendelkezik az önkormányzat követeléseirõl lemondani a képviselõ-testület jogosult.

 

XI. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 12/2007. (X. 17.) számú önkormányzati rendelet.

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025208

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...