English Deutche Szlovák Román Ukrán

Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2010. évre 1000/Ft-ban

Az Ongai Kulturális Egyesület

közhasznúsági jelentése a 2010. évre (E Ft-ban)

 

I. Számviteli beszámoló

 

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele

5545

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

2691

a) Alapítóktól

22

b) államháztartás más alrendszeréből

1427

c) személyi jövedelemadó 1 %-a

569

d) egyéb támogatások

673

2. Pályázati úton elnyert támogatás

2438

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

364

4. Egyéb bevétel

52

B) Vállalkozási tevékenység bevétele

0

6. Nem cél szerinti (vállalkozási ) bevétel

0

7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

0

C) Összes bevétel

5545

D) Közhasznú tevékenység költségei

5513

E) Vállalkozási tevékenység költségei

0

1. Nem cél szerinti tevékenység költségei

0

2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei

0

F) Összes tevékenység költségei

5513

G) Adózás előtti eredmény

32

H) Adófizetési kötelezettség

0

I) Tárgyévi eredmény

32

II. Költségvetési támogatás felhasználása

0

A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben nem részesült.

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Eszközök

5607

Befektetett eszközök

4595

1. Immateriális javak

0

2. Tárgyi eszközök

4595

3. Befektetett pénzügyi eszközök

0

Forgóeszközök

1012

1. Készletek

0

2. Követelések

0

3. Értékpapírok

0

4. Pénzügyi eszközök

1012

Források

5607

Saját tőke

5607

1. Induló tőke

10

2. Eredmeénytartalék

5565

3. Tárgyévi eredmény

32

Céltartalék

0

Kötelezettségek

0

1. Hosszúlejáratú kötelezettségek

0

2. Rövidlejáratú kötelezettségek

0

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

 

A) Személyi jellegű ráfordítások

0

1. Bérköltség

0

2. Megbízási díjak

0

3. Tiszeletdíjak

0

4. Személyi jellegű egyéb költségek

0

5. Személyi jellegű költségek köztrhei

0

B) Anyagjellegű ráfordítások

4132

C) Értékcsökkenési leírás

1341

D) Egyéb ráfordítások

0

E) A szervezet által nyújtott támogatások

40

Összes ráfordítás

5513

V. Kapott támogatások

 

1. Onga Nagyközség Önkormányzatától

1427

2. Pályázatok

2438

BAZ m-i Mecénás keretből

300

Művészeti és Szab. Műv. Alapítvány

50

Norvég Civil Támogatási Alap (Ökotárs Alapítványtól)

1235

Nemzeti Civil Alapprogram

803

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

50

3. Társadalmi szervezetek támogatása

 

4. Magánszemélyek 1% személyi jövedelemadó

569

5. Magánszemélyek által nyújtott támogatás

303

6. Gazdasági társaságok által nyújtott támogatás

370

Összes támogatás

5107

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

0

Adott költségtérítés

0

Bér

0

Útiköltség, napidíj

0

Egyéb költségtérítés, juttatás

0

A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben nem részesült.

 

VII. Az Ongai Kulturális Egyesület 2010. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid, tartalmi beszámoló

 

- Az OKE 2010 júniusában átadta a Darvas Közösségi Ház és Múzeum épületét, amit hosszú, az egyesület minden tagját maximálisan igénybevevő munka előzött meg. A fontosabb elvégzett munkák közül kiemelendő a nyílászárók és bútorok felújítása, festése, új kerítés kialakítása, az udvar térfigyelő kamerával való bekamerázása, a villámhárító, a tűzvédelmi és a riasztó rendszer kiépítése. Az épület éjszakai megvilágítást és új elektromos villamoshálózatot kapott. Befejeződött az udvari kút és a tornác járófelületének, illetve oldalának a burkolása. Elkészültek a kiállításhoz szükséges vitrinek, polcok, a belső helyiségekben lerakásra kerültek a hajópadlók, s temperáló jelleggel megoldottuk 3 helyiség villanytűzhellyel való fűtését. A szabadtéri kiállítandó tárgyak alá kialakítottuk a betonalapokat. Felajánlásból szalonnasütőt és szabadtéri színpadot állítottunk fel az udvaron, de udvari padok és asztalok is készültek. Jelentős pályázati támogatással, adományokkal, önkéntes munkával négy év alatt vált látogathatóvá a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó intézmény. Az ún. „tisztaszobában” Onga történetei kiállítás, a „pitvarban” a nagyközség földesurainak éltével kapcsolatos emlékszoba, a „kisszobában” a népi gazdálkodással, szövés-fonással kapcsolatos kiállítás, míg a kamrában egy pálinkáspohár-történeti gyűjtemény kapott elhelyezést. Az udvaron mezőgazdasági munkaeszközökből nyílt szabadtéri kiállítás. Az új ongai intézményt az Ongai Kulturális Egyesület üzemelteti, hétköznap napi négy órás nyitva tartással.

 

- A múzeumban az általános iskola minden felsős osztályának múzeumpedagógiai órát tartottunk, de számos külföldi vendéget is vendégül láttunk az intézményben.

 

- A múzeum udvarán az OKE felavatta az Onga néveredete emlékművet, melynek alapköve Erdélyből, a Jód-patak völgyéből származik.

 

- 2010 januárjában átadásra került egy 11 állomásból álló egyedi helyismereti-történelmi tanösvény, melyhez nyomtatott és multimédiás kiadvány is készült. A helyi védelem alatt álló építészeti és természeti értékek mellé időjárásálló ismertető táblák kerültek elhelyezésre.

 

- 2010 januárjában megjelent a település XX. századi történetét fotók segítségével bemutató fotóalbum második kötete 544 fotóval, 160 oldalon.

 

- 2010 nyarán megjelentettük Onga Honismereti Dvd-rom-ját. A gyűjtemény két fő csoportra bontható. Az egyik csoport az eddig Ongáról az OKE gondozásában megjelent nyomtatott könyvek és egyéb kiadvány digitális változata. A másik csoportba tartoznak az egyesület által eddig összegyűjtött egyéb források, fotók, adatbázisok, amelyek önálló gyűjteményekként jelennek meg a lemezen. A dvd tartalmazza továbbá az 1999 márciusától 2010 májusáig megjelent összes Ongai Kékdaru digitális változatát egy önálló szövegkeresővel kiegészítve, amiben Onga elmúlt 11 évének minden apró történését megtaláljuk!

 

- Teljesen új weboldalt alakítottunk ki, amely alkalmassá vált Onga múltjával kapcsolatos teljes forrás és képanyag világhálón való elérésére. A honlap 18 nagyobb részelemből tevődik össze. Elérhető rajta minden Ongáról eddig megjelent nyomtatott könyv és kiadvány többféle változatban is. Felkerült a honlapra a település elmúlt 100 éves történetével kapcsolatos összegyűjtött mintegy 3000 db fotót tartalmazó fotótár, Onga múltjával kapcsolatos több mint 500 levéltári forrásokat tartalmazó rész, a több mint 500 összegyűjtött Ongával kapcsolatos újságcikket és a település múltjához kapcsolódó tárgyi emlékeket bemutató fejezetek. Mindegyiknél sokszínű kereső programok segítik az érdeklődők munkáját, a tájékozódást. Megtalálhatók mindezeken felül a honlapon a legrégibb református anyakönyvek digitalizált változatai, az Ongával kapcsolatos eddig nyomtatásban meg nem jelent tanulmányok, szakdolgozatok, a Honismereti tanösvény elektronikus és pdf-es változata, de olvashatók rajta riportok, visszaemlékezések helyi idős lakosokkal is.

 

- Megrendeztük az 1. Ongai regionális pálinkaversenyt 41 nevezett pálinkával, részeseként az országos pálinkaversenyeknek. 2011 januárjában a II. Ongai regionális pálinkaversenyen (melynek szervezése leginkább 2010-ben valósult meg) már 4 megye 28 településről 168 nevezett pálinkát értékelt a zsűri, amihez kulturális fesztivál kapcsolódott színvonalas programokkal.

 

- Két alkalommal parkosítottunk a településen, az általános iskola, illetve a falumúzeum udvarán.

 

- Megjelentettük havonta az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut és annak internetes változatát.

 

- A helyi közéleti eseményeket képileg továbbra is archiváltuk (fotók, videofelvételek).

 

- Ismeretterjesztő előadásokat (Trianonról egy 3 előadásból álló sorozat), koncerteket (Keserű koncert a falumúzeumban, Ismerős Arcok koncert a Sport büfében) szerveztünk. Egyik helyszíne voltunk a motorosok Wass Albert emléktúrájának. Az ősz folyamán Szilvásváradon voltunk tanulmányúton.

 

- Filmet készítettünk az önkormányzat 2006–2010. évi tevékenységéről, mely a közmeghallgatásokon került levetítésre, illetve felkerült a nagyközség honlapjára: www.onga.hu.

 

- Megjelentettük Onga 2011-es kulturális fali naptárát.

 

- Az egyesület tagjai aktívan részt vettek a 2010-es árvízi védekezés munkálataiban, és az árvízkárosultak számára adománygyűjtésben.

 

- Az általános iskolában a helyi média stúdió technikai eszközállományát, bútorzatát önerőből fejlesztettük, bővítettük (beépített szekrények a studióba és az irattárba, fényképezőgéphez új objektív, tele konverter, cd tartó kofferek stb.).

 

- Az OKE által kialakított fotóstúdióban 2010-ben az OKE készítette, fotózta le az a ballagó nyolcadikosok tablóképeit.

 

- Technikai eszközeinkkel segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz.

 

- Egyesületünk segítette a helyi kulturális, közéleti rendezvények és események lebonyolítását, megrendezését (közmeghallgatás, kulturális napok, kiszehajtás, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.).

 

- Egyesületünk lehetőségein belül – jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal – támogatta a nagyközség intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit és báljait.

 

- Az Ongáról készült új könyveket, kiadványokat, az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk az ongai boltok, üzletek segítségével.

 

- A moldvai csángó magyarok – Bulaj Celesztin – oktatásának támogatását tovább folytattuk, részeseiként az un. Keresztapa programnak.

 

Elfogadta az Ongai Kulturális Egyesület taggyűlése 2011. február 14-én.

 

 

 

      Takács László                                                                        Kovács György

             elnök                                                                                       titkár

                                                     Polák Péter

                                            pénz- és ügyviteli felelős

 

[Vissza]

Pálinkaverseny és képzések

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása
PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

674643

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...