English Deutche Szlovák Román Ukrán

Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2009. évre 1000/Ft-ban

 

Az Ongai Kulturális Egyesület

közhasznúsági jelentése a 2009. évre (E Ft-ban)

 

I. Számviteli beszámoló

 

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele

9 511

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

2 291

a) Alapítóktól

22

b) államháztartás más alrendszeréből

1 200

c) személyi jövedelemadó 1 %-a

193

d) egyéb támogatások

876

2. Pályázati úton elnyert támogatás

6 502

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

609

4. Egyéb bevétel

109

B) Vállalkozási tevékenység bevétele

0

6. Nem cél szerinti (vállalkozási ) bevétel

0

7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

0

C) Összes bevétel

9 511

D) Közhasznú tevékenység költségei

7 606

E) Vállalkozási tevékenység költségei

0

1. Nem cél szerinti tevékenység költségei

0

2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei

0

F) Összes tevékenység költségei

7 606

G) Adózás előtti eredmény

1 905

H) Adófizetési kötelezettség

0

I) Tárgyévi eredmény

1 905

II. Költségvetési támogatás felhasználása

0

A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben nem részesült.

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Eszközök

5 604

Befektetett eszközök

3 477

1. Immateriális javak

0

2. Tárgyi eszközök

3 477

3. Befektetett pénzügyi eszközök

0

Forgóeszközök

2 127

1. Készletek

0

2. Követelések

0

3. Értékpapírok

0

4. Pénzügyi eszközök

2 127

Források

5 604

Saját tőke

5 574

1. Induló tőke

10

2. Eredmeénytartalék

3 659

3. Tárgyévi eredmény

1 905

Céltartalék

0

Kötelezettségek

30

1. Hosszúlejáratú kötelezettségek

0

2. Rövidlejáratú kötelezettségek

30

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

 

A) Személyi jellegű ráfordítások

101

1. Bérköltség

0

2. Megbízási díjak

0

3. Tiszeletdíjak

0

4. Személyi jellegű egyéb költségek

101

5. Személyi jellegű költségek köztrhei

0

B) Anyagjellegű ráfordítások

7 021

C) Értékcsökkenési leírás

443

D) Egyéb ráfordítások

8

E) A szervezet által nyújtott támogatások

40

Összes ráfordítás

7 605

V. Kapott támogatások

 

1. Onga Nagyközség Önkormányzatától

1 200

2. Pályázatok

6 502

BAZ m-i Mecénás keretből

600

BAZ m-i elnöki keret

150

Norvég Civil Támogatási Alap

4 758

Nemzeti Civil Alapprogram

654

BAZ m-i Önkormányzat

300

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

40

3. Társadalmi szervezetek támogatása

 

4. Magánszemélyek 1% személyi jövedelemadó

193

5. Magánszemélyek által nyújtott támogatás

595

6. Gazdasági társaságok által nyújtoot támogatás

281

Összes támogatás

8 771

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

0

Adott költségtérítés

0

Bér

0

Útiköltség, napidíj

0

Egyéb költségtérítés, juttatás

0

A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben nem részesült.

 

VII. Az Ongai Kulturális Egyesület 2009. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid, tartalmi beszámoló

 

Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2009-ben összesen 23 nagyobb, nagy tömegeket vonzó rendezvényt szervezett, és akkor még nem beszéltünk a falumúzeum munkálatairól, a helyi média működtetéséről, az elkészített filmekről, beadott pályázatokról, a mindennapos teendőkről.

 

10 éves születésnap

 

- Az OKE 2009-ben volt 10 éves. Ebből az alkalomból előbb január 3-án vacsorával egybekötött ünnepi taggyűlésre került sor, majd az egyesület több napos, nyílvános kulturális programsorozattal ünnepelte születésnapját.

- Június végén előbb dr. Nagy Balázs, neves földrajzkutató tartott előadást Szibériáról, majd Földes Lászlóval (Hobóval) találkozhattak egy kötetlen beszélgetésen az érdeklődők. A kialakítás alatt lévő falumúzeum udvarán Hobó önálló József Attila színházi estjének előadására került sor.

- Voltak közös programjaink a határon túli magyar barátainkkal, felvidéki és kárpátaljai partnerszervezeteink képviselőivel is (filmnézés, előadások, ongai bortúra hintóval). Az ünnepi vacsora előtt az OKE elmúlt 10 évéről készült filmet tekinthették meg a meghívott vendégek. A programsorozatot a népzenét játszó Holmolez és a Happy Blues Day együttes koncertje zárta. A szépszámú nézőközönséget vonzó rendezvénysorozatot megtisztelte jelenlétével, és ünnepi beszédet mondott dr. Ódor Ferenc országgyűlési képviselőnk, a megyei közgyűlés elnöke és Gergely Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke is.

 

Történelmi tanösvény és múltfeltárás Ongán

 

- Az OKE a Norvég Civil Támogatási Alapból 21 902 EUR-t nyert „Honismereti tanösvény és múltfeltárás Ongán" pályázatával. Összesen 875 pályázat érkezett az alaphoz, amelyből 86 - köztük az Ongai Kulturális Egyesületé - részesült támogatásban!

- Az egyéves projekt részeként 2009-ben többek között folytatódott a falumúzeum kialakítása, ahol a helyi néprajzi-tárgyi emlékek összegyűjtését követően állandó kül- és beltéri kiállítás nyílik az idén június 3-án.

- Kialakításra került egy 11 állomásból álló egyedi helyismereti-történelmi tanösvény, melyhez nyomtatott és multimédiás kiadvány is készült. A helyi védelem alatt álló építészeti és természeti értékek mellé időjárásálló ismertető táblák kerültek elhelyezésre.

- Folytatódott Onga múltfeltárása más területen is. Nyomdába került a település XX. századi történetét fotók segítségével bemutató fotóalbum második kötete 544 fotóval, 160 oldalon.

- Az idősebb helyi lakosokkal riportok készültek, a település múltjára vonatkozó levéltári források, a legrégibb református anyakönyvek és jegyzőkönyvek, az Ongával foglalkozó újságcikkek, fotók összegyűjtése és digitalizálása után a teljes komplex anyag elérhető lett a www.okeonga.hu webes felületen is, minden Ongával kapcsolatban eddig megjelent kiadvánnyal, könyvvel vagy újonnan felkutatott forrással, fotóval egyetemben.

- 2009. december végéig digitalizált és feldolgozott Ongával kapcsolatos forrásanyag számokban:

- régi fotók: 2711 db

- újságcikkek: 560 db

- tárgyi emlékek: 70 db

- levéltári források: 502 db

- riportok: 36 db

- Teljesen új weboldalt alakítottunk ki, amely alkalmassá vált Onga múltjával kapcsolatos teljes forrás és képanyag világhálón való elérésére.

 

Falumúzeum

- Összhangban a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott „Honismereti tanösvény és múltfeltárás Ongán" projekttel, folytatódtak a falumúzeum kialakításának munkálatai.

- Az épület teljes mennyezete tűzálló gipszkarton borítást kapott. Az ún. nagyszoba kifestése is megtörtént. Új ablaka lett a kamrának és a bejárati ajtót is kicseréltük. A fontosabb elvégzett munkák közül kiemelendő a nyílászárók felújítása, festése. A tornác faszerkezetének újbóli, többszöri átfestése is megtörtént. Az udvaron több nagytakarítást végeztünk, minden felhalmozódott törmeléket és szemetet konténerekkel elszállíttattunk, és a korábban kivágott fák és bokrok földben maradt csonkjait kiszedtük. Sor került a lapályok egy részének földdel való feltöltésére, majd annak elegyengetésére is. Kialakításra került egy kinti wc, de a régi járda helyett is újat és nagyobbat készítettünk. A tornácra új lépcsőn lehet fellépni. Befejeződött a tornác járófelületének és oldalának a burkolása, de megkezdtük e részek fugázását is. Az épület déli fala előtti, megsüllyedt járdát feltörtük, és elvégeztük a falszakasz utólagos alapozását, melynek burkolásába is belekezdtünk. Az épület déli fala előtt új járdát csináltunk, a járda egészét diletációval láttuk el. A szabadtéri kiállítandó tárgyak (eke, borona, darálók, szecskavágók stb.) alá kialakítottuk a betonalapokat, azok burkolásához beszereztük a téglákat. Megkezdtük az épület belső munkáit, a villanyvezetékek helyének kivésését.

- Folytattuk a terület parkosítását, a falumúzeum tárgyainak begyűjtését, azok leltárba vételét.

- Elkészítettük az épület tűzvédelmi tervét.

- Elkészült a falumúzeum bővítésének terve, egy kulturális, honismereti közösségi hely tervdokumentációja, mely alapja lehet egy későbbi nagyobb volumenű pályázatnak. A 2009-ben ezzel kapcsolatos benyújtott pályázatunk sajnos elutasításra került.

- 2008 decemberében a Dózsa Gy. út 22. szám alatti ingatlan - melynek neve 2009-ben önkormányzati döntéssel Darvas Közösségi Ház és Múzeum lett - az önkormányzattal kötött szerződés révén az egyesület tartós bérletébe került 15 évre.

 

Fásítás, parkosítás

- Folytattuk a korábbi években megkezdett fásítási, parkosítási akciónkat, 2009-ben 3 alkalommal.

- Március 27-én a Berzsenyi utca bevezető szakaszának páratlan oldalára kerültek ki parkfák, illetve új cserjék, bokrok lettek elültetve a település más területén is.

- Október 14-én a Nádas ABC, a Hunyadi utcai óvoda és focipálya köré kerültek fák, cserjék és örökzöldek.

- November 25-én az általános iskolával közösen a Major utca, az általános iskola udvara, a sorompó és a Nádas ABC környéke kapott új vagy kiegészítő cserjéket, fákat és örökzöldeket.

- A falumúzeum udvarán, az ősz folyamán tűztöviseket és gömbmeggyet ültettünk.

- Az elültetett növények beszerzését - több mint 300 000 Ft értékben - az OKE - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - saját bevételeiből finanszírozta.

 

Média

- Továbbra is folyamatosan - minden hónap 10-12-e között - megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut.

- Az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámát továbbra is közzétettük az Interneten: www.okeonga.hu.

- Üzemeltettük az egyesületén kívül Onga nagyközség civil szervezeteinek közös honlapját is.

- A helyi közéleti eseményeket képileg továbbra is archiváltuk (fotók, videofelvételek).

 

„Kattints rá, Nagyi!" tanfolyamok és klubok

- Az OKE a Budapesti Művelődési Központtal együttműködve továbbra is részese volt a nagyszabású, országos képzési rendszernek, melynek az a célja, hogy a számítógép és az internet világát a nyugdíjasok is megismerjék. Az Ongai Kulturális Egyesület és a UPC Magyarország Kft. az Ongán élő nyugdíjasok számára is lehetőséget biztosított a világháló használatának helyben (általános iskolában) való megismerésére. 2009-ben kettő, egyenként huszonöt órás, hathetes tanfolyamot szerveztünk, melyen összesen 23 ongai nyugdíjas szerzett sikeres vizsga után látogatási igazolást.

- A korábban végzetteknek minden hónap első keddjén klub foglalkozások keretében bővítettük elektronikus ismeretanyagát.

 

Netre te gyerek

- Az OKE a Budapesti Művelődési Központtal együttműködve - a UPC támogatásával - részese lett az országos gyermek internetklub-hálózatnak, mely a biztonságos internetezés elsajátítását tűzte ki célul a legfiatalabbak körében. A képzések, foglalkozások ősszel kerültek megtartásra az általános iskola számítógép termeiben. Három tanfolyamot indítottunk, ahol a kialakított program szerint adtunk segítséget a biztonságos internethasználathoz. A projektindító nap 2009. október 6-án volt, ahol a szülők is megismerkedhettek a foglalkozások anyagával.

 

Ongai zenekarok koncert estéje

- A Péli kocsmában novemberben támogattuk az első ongai zenekarok koncert estéjét, ahol fellépett Hollywoodoo, a TransCity, a Maradjotthon! és a Hellómivan!? zenekar.

 

Ongai Kulturális Esték

- Az egyesület vendégeként dr. Nagy Balázs Dél-Amerikáról és Szibériáról tartott előadást.

- Dr. Elekes Tibor földrajz tudós Erdélyről tartott vetítéssel egybekötött előadást.

- Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja főmunkatársa Találkozások címmel mesélte el kapaszkodót nyújtó, reményt adó igaz történeteit.

 

Civil fórumok

- Az OKE NCA által támogatott fórumot, kötetlen beszélgetést szervezett fiatalokról, fiatalokért, fiatalokkal (is), illetve a nagyközség bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről. A fórumokon elhangzottakat nyilvánossá tettük, a javaslatokat eljuttattuk az illetékesek felé. Nem egy azok közül megvalósításra kerül(t).

 

Filmek

- Filmet készítettünk az önkormányzat 2009. évi tevékenységéről, mely a közmeghallgatásokon került levetítésre, illetve felkerült a nagyközség honlapjára: www.onga.hu.

- Az NCA által támogatott fórumok elé vitaindító filmeket készítettünk, ami elérhető az egyesület honlapján.

 

Felvidéken a GIT vendégeként

- Július végén az egyesület 6 fős delegációja a Gömöri Ifjúsági Társaság (GIT) vendégeként 3 napot Rozsnyón töltött. A delegáció részt vett a 10 éves GIT születésnapi rendezvényein és a IX. Gömör-Tornai Fesztivál rozsnyói, várhosszúréti és tornabarakonyi rendezvényein.

 

Erdélyi tanulmányút

- A Trivium program bővítéseként augusztus 10. és 14. között Erdélyben járt az OKE. A központ, a bázis helyszín Magyarlónán, Kolozsvártól 10 km-re volt. Az ottani kulturális egyesület hathatós közreműködésével, négy civil szervezettel vettük fel a szorosabb kapcsolatot. A tanácskozás, a kapcsolatfelvétel egy konzultációs folyamat részét képezte, amelynek témái a határon átnyúló formális és informális civil együttműködés lehetséges alternatíváinak kidolgozása, illetve tartalmának és résztvevői körének kiszélesítéséhez kapcsolódtak. A projektet a B.-A. Z. Megyei Közgyűlés Mecénás Alapja támogatta.

 

Képzés, tanácskozás

- Májusban részt vetünk a 2. Pitypalaty-völgyi határon átnyúló civil képzés és tanácskozás parasznyai rendezvénysorozatán.

 

Civil összefogás

- Az OKE több fórumon is szorgalmazta a helyi civil szervezetek összefogását. Konkrét lépésként szeptemberben a falumúzeum udvarán az Ongai Horgász Egyesület képviselőivel egy vacsorával egybekötött kötetlen eszmecserére került sor. Az összejövetelen - ahol most az OKE volt a házigazda - szó volt a helyi civil szervezetek munkájáról, a két egyesület szorosabb együttműködéséről, közös programokról, a tavak helyzetéről, a településünk élhetőbbé tételéről.

- A szerveződő Tardonai Kulturális Egyesület vezetősége meglátogatta az OKE-t, hogy tapasztalatokat szerezve tevékenységéről, azokat saját településén kamatoztassa.

 

Pálinkaverseny

- Elkezdtük az 1. Ongai pálinkaverseny megszervezését, melyet távlati tervként nemzetközivé akarunk fejleszteni, részeseként az országos pálinkaversenyeknek.

 

Marketing

- Az év elején és az év végén is minden ongai lakásba eljuttattuk az egyesület színes 1 %-os szórólapját.

- Megjelentettük Onga 2010-es kulturális fali naptárát.

- Egyesületi karácsonyi üdvözlőlapokat készítettünk.

- Számos megyei kiadvány, újság és weboldalon is olvashatunk az OKE tevékenységéről.

 

Média stúdió

- Az általános iskolában a helyi média stúdió technikai eszközállományát, bútorzatát önerőből fejlesztettük, bővítettük több mint 1 millió Ft értékben (beépített szekrények a studióba és az irattárba, új NIKKON D90-es fényképező kiegészítőkkel, fényképezőgéphez új objektív, tele konverter, cd tartó kofferek stb.).

- Az OKE által kialakított fotóstúdióban 2009-ben az OKE készítette, fotózta le az a ballagó nyolcadikosok tablóképeit, fotóztuk le az iskola összes tanulóját és tanárát a decemberi iskolai kiadványhoz.

- Technikai eszközeinkkel segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz.

 

Egyéb tevékenységek

- Egyesületünk segítette a helyi kulturális, közéleti rendezvények és események lebonyolítását, megrendezését (közmeghallgatás, kulturális napok, kiszehajtás, Görgey napok, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.).

- Egyesületünk lehetőségein belül - jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal - támogatta a község intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit és báljait.

- Az Ongáról készült új könyveket, kiadványokat, az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk az ongai boltok, üzletek segítségével.

 

Keresztapa program

- A moldvai csángó magyarok - Bulaj Celesztin - oktatásának támogatását tovább folytattuk, részeseiként az un. Keresztapa programnak. Celesztinnek karácsonyra egy ajándékcsomagot küldtünk papír-írószerekkel, tanulási segédeszközökkel, könyvekkel és édességgel.

 

Pályázatok

- 2009-ben 11 különböző pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül 7 nyert. A nyert pályázatok közül három a 2010. évre is áthúzódott, részben ebben az évben kerül megvalósításra.

 

Taggyűlések

- Az OKE 2009-ben hivatalos taggyűlést tartott január 3-án, február 18-án, március 3-án és május 17-én.

 

Elfogadta az Ongai Kulturális Egyesület taggyűlése 2010. január 12-én.

 

 

 

Takács László

  OKE elnök

[Vissza]

Pálinkaverseny és képzések

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása
PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

674645

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...